Found: 39,755  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
39,646
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไททานิค [electronic resource] = The Titanic.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Time Media, [254-]
เลขเรียกG530.T6 ท921
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
39,647
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทม์แชร์โอกาสธุรกิจท่องเที่ยวไทย [จุลสาร].
พิมพลักษณ์(กรุงเทพฯ) : ประชาชาติธุรกิจ, 25...
เลขเรียกG ท94
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
39,648
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยชนะ : เรื่องการแข่งขันของ "พ. พีระ" นักขับรถไทยในยุโรป / โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจัก...
ชื่อผู้แต่งจุลจักรพงษ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า.
พิมพลักษณ์พระนคร : คลังวิทยา, 2516.
เลขเรียกGV1029 จ658 2516,927.9672 จ658ท 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
39,649
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยชนะ : เรื่องการแข่งขันของ พ. พีระนักขับรถไทยในยุโรป / พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์.
ชื่อผู้แต่งจุลจักรพงษ์, พระองค์เจ้า, 2450-2506.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2516.
เลขเรียกGV1032.พ67 จ73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
39,650
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยชนะเรื่องการแข่งขันของ "พ. พีระ" นักขับรถไทยในยุโรป / พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
ชื่อผู้แต่งจุลจักรพงษ์ พระองค์เจ้า
พิมพลักษณ์พระนคร : คลังวิทยา, 2516.
เลขเรียกGV1029 จ47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
39,651
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยพลัดถิ่นภาคเหนือ : ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์และพรมแดนรัฐชาติ / ประสิทธิ์ ลีปรีชา...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ และศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
เลขเรียกGF669.3 ท94,305.8 ท948 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
39,652
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยรัฐนำเที่ยวทั่วไทย / [นกขมิ้น] ; ถวิล มนัสน้อม บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งนกขมิ้น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2544.
เลขเรียกG155.ท9 ถ56,915.9304 น11ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
39,653
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) = Thai studies / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.
เลขเรียกGT3405.T5 ท957 ล.1-2 2554,390.09593 ส481ท 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
39,654
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยศึกษา / คณะกรรมการบริหารวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; ยุพร แสงทักษิณ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
เลขเรียกGT3405.ท9 ท94 2545,959.3 ท96
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
39,655
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยศึกษา = Thai studies / วิไลลักษณ์ เมฆารัตน์ ... [และคนอื่นฯ]
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528-
เลขเรียกGT3405.T5 ท957 ล.1-4 2528-,309.1593 ส41อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
39,656
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยศึกษา = Thai studies / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2555
เลขเรียกGT3405.T5 ท957 ล.1-2 2555,959.3 ส481ท 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
39,657
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยแลนด์แอตลาส / วิโรจน์ เอี่ยมเจริญ, สมเกียรติ ภู่ระหงษ์ และสริตา ช่วยวงค์ ; [บรรณาธิการ บุญณี ภัท...
ชื่อผู้แต่งวิโรจน์ เอี่ยมเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2545.
เลขเรียกG2375 .ว648 2545,912.593 ว712ท2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
39,658
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยแลนด์แอตลาส / เรียบเรียงโดย วิโรจน์ เอี่ยมเจริญ, สมเกียรติ ภู่ระหงส์ และสริตา ช่วยวงศ์. [tex...
ชื่อผู้แต่งวิโรจน์ เอี่ยมเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2553.
เลขเรียกG2375 ว712,912.593 ว318ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
39,659
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยแลนด์แอตลาส/ วิโรจน์ เอี่ยมเจริญ ;บรรณาธิการ บุญณี ภัทรเมธาวรกุล ,สุคนทิพย์ บุบผา.
ชื่อผู้แต่งวิโรจน์ เอี่ยมเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2549.
เลขเรียกG 2375 ว712ท 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39,660
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยแอตลาส / สวาท เสนาณรงค์, น้อม งานนิสัย, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งสวาท เสนาณรงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2531.
เลขเรียกGB306 ส426 2533,912.593 ส426ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา