Found: 41,318  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
36,511
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่าด้วยแม่น้ำที่มีในประเทศสยาม.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : หอพระสมุดวชิรญาณ, 2467.
เลขเรียกGB1359.ท9 ว65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
36,513
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่านอภิมหาโชคลาภ / พฤกษทล เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งพฤกษทล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์(2006), 2551.
เลขเรียกGT5150 .พ45 2551,581.634 พ42ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
36,514
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่ายน้ำ / ไพโรจน์ ใยบัว
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ ใยบัว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แผนกวิชาพลศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา, [2548?]
เลขเรียกGV837 พ99 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
36,516
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่ายน้ำ / ชูเกียรติ อักษรศรี.
ชื่อผู้แต่งชูเกียรติ อักษรศรี.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล , 2547.
เลขเรียกGV 837 ช10ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
36,517
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่ายน้ำ / ฟอง เกิดแก้ว
ชื่อผู้แต่งฟอง เกิดแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2524.
เลขเรียกGV837 ฟ19ว 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
36,518
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่ายน้ำ / อภิชาติ อ่อนสร้อยและปรีชา ศิริรัตน์ไพบูลย์
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ อ่อนสร้อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รัน ทู วิชั่นส์, 2555
เลขเรียกGV837 อ252,797.21 อ252ว 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
36,519
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่ายน้ำ / โดย วัลลีย์ ภัทโรภาส.
ชื่อผู้แต่งวัลลีย์ ภัทโรภาส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2525.
เลขเรียกGV837 ว452 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
36,520
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่ายน้ำ / เจสัน เพจ, เขียน ; ศุลี นันทวัฒน์, แปล
ชื่อผู้แต่งเพจ, เจสัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2543.
เลขเรียกGV837 พ872ว 2543,797.2 พ252ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
36,521
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่ายน้ำ 1 / สุนทร แม้นสงวน
ชื่อผู้แต่งสุนทร แม้นสงวน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิบูลย์กิจการพิมพ์, 2524.
เลขเรียกGV837 ส789 2524 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
36,522
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่ายน้ำ 1 / สุนทร แม้นสงวน
ชื่อผู้แต่งสุนทร แม้นสงวน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2523.
เลขเรียกGV837 ส789 2523 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
36,523
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่ายน้ำ 1 / วิทยา หล่อศิริ ; [ผู้บรรณาธิการขั้นสุดท้าย นิติพันธ์ สระภักดิ์, อรวรรณ อรุณวิภาส].
ชื่อผู้แต่งวิทยา หล่อศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนกีฬา สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2556.
เลขเรียกGV836.35 ว582 2556 ล.1,797.21 ว582ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
36,524
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่ายน้ำ 1 = Swimming 1 / สุนทร แม้นสงวน, ศรีประภา แม้นสงวน
ชื่อผู้แต่งสุนทร แม้นสงวน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2537.
เลขเรียกGV837 ส788ว2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
36,525
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่ายน้ำ 1 = Swimming 1 : GAS 2611 (GS 241) / สุนทร แม้นสงวน, ศรีประภา แม้นสงวน.
ชื่อผู้แต่งสุนทร แม้นสงวน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2559.
เลขเรียกGV837 ส789 2559,797.21 ส789ว 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา