Found: 39,690  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
36,451
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักและวิธีสอนวิชาพลศึกษา / วรศักดิ์ เพียรชอบ.
ชื่อผู้แต่งวรศักดิ์ เพียรชอบ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523.
เลขเรียกGV361 ว4,613.707 ว17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
36,452
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลังม่านโนรา. / บรรณาธิการ, ขนิษฐา จุลบล.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , 2551.
เลขเรียกGV1703.T5 ห4 2551,791.1 ห327
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
36,453
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลังสึนามิ : ยืนหยัดสู่ชีวิตใหม่ = After the Tsunami life rising anew / วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง, ต...
ชื่อผู้แต่งวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบภัยสึนามิ ของกองทุนไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย, 2550.
เลขเรียกGC220.4.T5 ว64ห 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
36,454
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลังอาน / บินหลา สันกาลาคีรี
ชื่อผู้แต่งบินหลา สันกาลาคีรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2540.
เลขเรียกG525 บ331
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
36,455
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลังอาน / บินหลา สันกาลาคีรี
ชื่อผู้แต่งบินหลา สันกาลาคีรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไรท์เตอร์, 2556.
เลขเรียกG525 บ331ห 2556,895.91308 บ331ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
36,456
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลังอาน / บินหลา สันกาลาคีรี.
ชื่อผู้แต่งบินหลา สันกาลาคีรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2541.
เลขเรียกG149 บ6ห 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
36,457
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลังอาน / บินหลา สันกาลาคีรี.
ชื่อผู้แต่งบินหลา สันกาลาคีรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2543.
เลขเรียกG149 บ6ห 2543,เรื่องสั้น บ35ห 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
36,458
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลังอาน/ บินหลา สันกาลาคีรี ;บรรณาธิการ ประยงค์ คงเมือง.
ชื่อผู้แต่งบินหลา สันกาลาคีรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2545.
เลขเรียกG 156.5 บ331ห 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
36,459
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลังเงาพระเมรุมาศ / บรรณาธิการ, รติรัตน์ นิมิตรบรรณสาร ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560.
เลขเรียกGT3278.A2 ห327 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
36,460
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลากมุมมองพหุวัฒนธรรม / อานันท์ กาญจนพันธุ์ ...[และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งอานันท์ กาญจนพันธุ์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : ปาตานีฟอรั่ม, 2561.
เลขเรียกGN365 .อ63 2561
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
36,461
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลากเส้นรุ้ง...กับดำรง พุฒตาล / ดำรง พุฒตาล.
ชื่อผู้แต่งดำรง พุฒตาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รักอักษร, [2545?].
เลขเรียกG155.A1 ด64,910.4 ด491ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
36,462
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหล่อนต้องจ้างเขาคลี่ส่าหรี ? / เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ 2485-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2530.
เลขเรียกGT2776 .ก85,392.5 ก853ห 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
36,464
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์แหล่งเรียนรู้ของชุมชน / สมปอง มิสสิตะ บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียกZ716.4 ม46,Gov ศธ 0520.7/2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
36,465
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหอแสดงผ้าไทยพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ / [นวรัตน์ เลขะกุล : ผู้เขียน...
ชื่อผู้แต่งนวรัตน์ เลขะกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, [2548?]
เลขเรียกGT1520 น55
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา