Found: 35,939  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
35,701
image
Type Book
Titleโปรแกรมการอบอุ่นร่างกายและเสริมสร้างสมรรถภาพสำหรับกีฬาฟุตบอล = The 11 plus : a complete warm-up prog...
Imprintกรุงเทพฯ : กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา, 2554.
Call NumberGV940 ป931 2554
Libraryมหาวิทยาลัยมหิดล
35,702
image
Type Book
Titleโปรแกรมชุดสำหรับวิศวกรชลศาสตร์และอุทกศาสตร์ / ไพโรจน์ เกรียงศิริ
Authorไพโรจน์ เกรียงศิริ
Imprintกรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [253-]
Call NumberGB652.2.C63 พ992
Libraryมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
35,703
image
Type Book
Titleโปรแกรมชุดสำหรับวิศวกรชลศาสตร์และอุทกศาสตร์ / ไพโรจน์ เกรียงศิริ
Authorไพโรจน์ เกรียงศิริ
Imprintกรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [253-?]
Call NumberGB652.2.C63 พ992ป 253-?
Libraryมหาวิทยาลัยมหิดล
35,704
image
Type Book
Titleโปรแกรมประยุกต์สำหรับจัดการความสัมพันธ์ภายในวงศ์ตระกูล / วรชัย คงสุคนธ์.
Authorวรชัย คงสุคนธ์.
Imprintนครปฐม : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.
Call NumberGN480.2 ว42
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
35,706
image
Type Book
Titleโปรแกรมสันทนาการ = Recreation program / อารมณ์ นาวากาญจน์.
Authorอารมณ์ นาวากาญจน์.
Imprintกรุงเทพฯ : ภาควิชาสันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, [2541].
Call NumberGV181 อ647,790.0711 อ647ป 20
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
35,708
image
Type Book
Titleโปรแกรมแผนที่คอมพิวเตอร์ / ยงยศ แย้มพวง
Authorยงยศ แย้มพวง
Imprintกรุงเทพฯ : ม.ป.พ., [253-]
Call NumberGA102.4.E4 .ย12
Libraryมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
35,709
image
Type Book
Titleโปโลน้ำ / กรมวิชาการ
Authorกรมวิชาการ.
Imprintกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2527
Call NumberGV839 ห151 2527,797.25 ก546ป
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
35,710
image
Type Book
Titleโปโลน้ำ / ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์
Authorประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์
Imprintกรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2527.
Call NumberGV839 ป17ป 2527
Libraryมหาวิทยาลัยมหิดล
35,711
image
Type Book
Titleโป๊ยเซียน / ส. พลายน้อย.
Authorสมบัติ พลายน้อย.
Imprintกรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2531.
Call NumberGR335 .ส45 2531,635.9
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
35,712
image
Type Book
Titleโป๊ยเซียน / ส. พลายน้อย.
Authorสมบัติ พลายน้อย.
Imprintกรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2530.
Call NumberGR335 .ส45
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
35,713
image
Type Book
Titleโป๊ยเซียน : ผู้อำนวยโชคลาภตามคติของชาวจีน / ส. พลายน้อย.
Authorส. พลายน้อย.
Imprintกรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2538.
Call NumberGR335 ส3ป 2538,398.210951 ส1133ป 20
Libraryมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
35,715
image
Type Book
Titleโรคเอดส์ ครั้งที่ 14 และโรคติดต่อสัมพันธ์ทางเพศ ครั้งที่ 1 : กำหนดการ/ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ ; 17-19...
Authorการสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ (ครั้งที่ 14 : 2557 : กรุงเทพฯ)
Imprintกรุงเทพฯ : สำนัก, 2557
Call NumberGP WC 503 ก227ร 2557,ส.ร. 616.9792 ก278ร
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่