Found: 39,692  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การศึกษาศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่" : รายงานวิจัย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548
เลขเรียกG155.T5 ก64 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การสำรวจและศึกษาทุนทางวัฒนธรรมและนิเวศวิทยาในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารจ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
เลขเรียกG156.5.E26 ก64 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คติชนสร้างสรรค์" : บทสังเคราะห์และทฤษฎี / ศิราพร ณ ถลาง text
ชื่อผู้แต่งศิราพร ณ ถลาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2559
เลขเรียกGR312 .ศ64 2559,398.2 ศ444ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คือหวัง...พลังใจ"/ วารยา พึ่งตนเพียร, เยาวนุช เวศร์ภาดา และจิราภรณ์ รัตนพัลลภ.
ชื่อผู้แต่งวารยา พึ่งตนเพียร.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพพจน์ที่ดีงาม, [2549].
เลขเรียกGC 211.2 ว477ค [2549]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"งิ้วแต้จิ๋ว" ในฐานะละครสังคม : สัญลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยจีน / ศยามล เจริญรัตน์ = "Teochiu Chinese...
ชื่อผู้แต่งศยามล เจริญรัตน์
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียกGV1691.ง6 ศ46 2544
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ซอฟท์บอล" : พล.462 / บุญมา พื้นงาม, ผู้เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งบุญมา พื้นงาม.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2520.
เลขเรียกGV881 บ525,796.3578 บ243ซ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ทวด" ในรูปสัตว์ : (ทวดงู, ทวดจระเข้, ทวดช้าง และทวดเสือ) / คุณาพร ไชยโรจน์
ชื่อผู้แต่งคุณาพร ไชยโรจน์
พิมพลักษณ์สงขลา : วนิดาเอกสาร, 2549
เลขเรียกGR730.S63 ค73 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ทองคำ" วัตถุมีชีวิตในพิพิธภัณฑ์ = Gold and its life in Thai museum / สุมิตรา ทองเผือก.
ชื่อผู้แต่งสุมิตรา ทองเผือก 2525-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.
เลขเรียกGR810 .ส74 2553
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นายรอบรู้" แผนที่ 77 จังหวัดเที่ยวทั่วไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2555.
เลขเรียกG8025 ผ931 2555,912.593 น473 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ประสบภัย ประสบการณ์ ประสานเพื่อน" : รวม ข้อคิด ประสบการณ์ การฟื้นฟูชีวิตและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจา...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548.
เลขเรียกGC220.4.T5 ป392 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ประเพณีสร้างสรรค์" ในสังคมไทยร่วมสมัย / ผู้เขียน, ศิราพร ณ ถลาง ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2560.
เลขเรียกGT2400 ป171 2560,390 ศ444ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พระราชโทรเลข โทรเลข ของประมุขประเทศต่างๆ กราบบังคมทูลพระกรุณาแสดงความเสียใจในการที่สมเด็จพระนางเจ้า...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ เพรส, 2528.
เลขเรียกGT 3286 พ17 2528
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พระวรวงศ์" วรรณกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ = The Phra Voravong of Suratthani Pr...
ชื่อผู้แต่งประพนธ์ เรืองณรงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523.
เลขเรียกGR312 .ป463 2523
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ฟุตซอล" / สกายบุ๊กส์.
ชื่อผู้แต่งสกายบุ๊กส์.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์ , 2544.
เลขเรียกGV1017.F8 ฟ539,796.334 ส-ฟ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"วันเวลาแห่งการเดินทาง" : ที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพ พันเอกสมชาย หิรัญกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2547.
เลขเรียกG155.T5 ว623 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา