Found: 62,243  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
106
image
Type Book
Title"วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 28 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารี...
Authorวันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร (ครั้งที่ 28 : 2555 : หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์)
Imprintกรุงเทพฯ : มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร, 2555.
Call NumberDS570.6.N42 ว436 2555,923.6593 ง325(3) 22
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107
image
Type Book
Title"ศราภัย" ตาย.
Imprintพระนคร : [ม.ป.พ.], 2511.
Call NumberDS570.6 ศ166 2511,923.295 ศ 18
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
108
image
Type Book
Title"สมเด็จรีเยนต์" พระองค์แรกในสยาม / ของ ดารณี ศรีหทัย.
Authorดารณี ศรีหทัย, 2494-.
Imprint[กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
Call NumberDS578.32.S4 ด6ส 2551
Libraryมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
109
image
Type Book
Title"สยาม หรือ ไทย" : จากการอภิปรายของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ / โครงการเลือกสรรหนังสือ มหาวิทยาลัยสุโข...
Imprintนนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544.
Call NumberDS563.5 ส46 2544,959.303 ส274 2544
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
110
image
Type Book
Title"สยาม" ในกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 / พรรณี บัวเล็ก.
Authorพรรณี บัวเล็ก.
Imprintกรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2541.
Call NumberDS582.5 .พ42,959.373 พ17ส
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
112
image
Type Book
Title"สี่แผ่นดิน" กับเรื่องจริงในราชสำนักสยาม / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
Authorศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
Imprintกรุงเทพฯ : มติชน, 2559
Call NumberDS568 ศ2158 2559,801.95 ศ336ส
Libraryมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
113
image
Type Book
Title"สี่แผ่นดิน" กับเรื่องจริงในราชสำนักสยาม/ ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.
Authorศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.
Imprintกรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
Call NumberDS 562 ศ336ส 2553
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
114
image
Type Book
Title"สี่แผ่นดิน"กับเรื่องจริงในราชสำนักสยาม / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
Authorศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
Imprintกรุงเทพฯ : มติชน, 2554
Call NumberDS562 ศ336ส 2554,929.709593 ศ115ส
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
115
image
Type Book
Title"สี่แผ่นดิน"กับเรื่องจริงในราชสำนักสยาม / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.
Authorศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.
Imprintกรุงเทพฯ : มติชน, 2550.
Call NumberDS563.5 ศ63ส 2554
Libraryมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
116
image
Type Book
Title"สู้" ลิขิตฟ้า -- หรือจะเท่าลิขิตเอง [text] / อุทัย เชื้อคำเนีย
Authorอุทัย เชื้อคำเนีย
Imprintกรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2552
Call NumberDS578.32.U87 อ244 2552,650.1 อ819ส
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
117
image
Type Book
Title"หกทศวรรษการพัฒนาการเกษตรตามรอยยุคลบาท" / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
Imprintกรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556.
Call NumberDS570.3.ภ7 ห111 2556,923.1593 ภ671ห11 2556 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
118
image
Type Book
Title"หมู่บ้านพัฒนา เทิดพระเกียรติฯ" / นิ่มนวล หาญทนงค์ ... [และคนอื่น ๆ]
Imprintสุพรรณบุรี : ออฟเซทอาร์ตการพิมพ์, 2531.
Call NumberDS589.ส73 ห46
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
120
image
Type Book
Title"หัวเมืองริมฝั่งอันดามัน" / [คณะผู้จัดทำ, พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ... [แ...
Imprintนครนายก : กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 2536.
Call NumberDS588.ต9 น64,959.3 ห475
Libraryจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)