Found: 67,746  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พลังลาว" ชาวอีสาน มาจากไหน? / สุจิตต์ วงษ์เทศ.
ชื่อผู้แต่งสุจิตต์ วงษ์เทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2549.
เลขเรียกDS588.ต5 ส725,930.1 ส752พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พลิกแผ่นดิน" : พระจอมจักรินทร์ ทรงนำไทยก้าวมั่นทันโลก
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2545.
เลขเรียกDS582 พ458
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ภาพถ่ายแห่งความทรงจำ" : ประมวลภาพความอาลัย จากดวงใจประชาราษฏร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล, 2561, [2018]
เลขเรียกDS586 ภ456 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ภูมินาม" : ความเป็นมาและความหมายของชื่อบ้านในเขตอำเภอบ้านผือ อุดรธานี / ผู้เรียบเรียง : อรุณศักดิ...
ชื่อผู้แต่งอรุณศักดิ์ กิ่งมณี.
พิมพลักษณ์อุดรธานี : อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 7 ขอนแก่น, 2543.
เลขเรียกDS567.85.อ4 อ45 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มรดกวัฒนธรรม : ไทยกับเพื่อนบ้าน" : การประชุมทางวิชาการนานาชาติ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร / ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการนานาชาติเรื่องมรดกวัฒนธรรม ไทยกับเพื่อนบ้าน (2549 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549
เลขเรียกDS523.2 ก64 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มัลดีฟส์" ขอบฟ้า ทะเลฝัน / กาญจนา หงษ์ทอง
ชื่อผู้แต่งกาญจนา หงษ์ทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิตยสารแพรว อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558
เลขเรียกDS349.9.M34 ก427ม 2558,915.495 ก427ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ม็อบมือถือ" : ชนชั้นกลางและนักธุรกิจกับพัฒนาการประชาธิปไตย / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.
ชื่อผู้แต่งเอนก เหล่าธรรมทัศน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2536.
เลขเรียกDS586.2 .อ73,321.4 อ893บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ยวนสีคิ้ว" ในชุมทางชาตินพันธุ์ : เรื่องเล่า ความทรงจำ และอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนในจังหวัดน...
ชื่อผู้แต่งสุริยา สมุทคุปติ์
พิมพลักษณ์[นครราชสีมา] : ห้องไทยศึกษานิทัศน์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2544.
เลขเรียกDS570.ท94 ส74 2544,305.895911 ส866ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ยิ่งด้วยพระบารมี" : อนุสรณ์การตรวจพลและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ในวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 7 ...
พิมพลักษณ์พระนคร : ธนะการพิมพ์, 2502.
เลขเรียกDS586 ย6 2502
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ย่างพระบาทที่ยาตรา" / คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะการสื่อสารมวลชน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2557
เลขเรียกDS 586 ภ416ย,307.7209593 ช612ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"รัฐ อำนาจและการเมืองในตะวันออกกลางสมัยใหม่" : โครงการแปลหนังสือ / โรเจอร์ โอเวน ; จรัญ มะลูลีม,...
ชื่อผู้แต่งโอเวน, โรเจอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546
เลขเรียกDS61.8 อ97 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"รุ้งงามเหนือเกล้า--ชาวจุฬา" : ปาฐกถาเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จเจ้าฟ้าอาจารย์" สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์, 2551, [2008]
เลขเรียกDS578.32.K35 ร621 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ล้านนา" / [คณะบรรณาธิการ, พลตรีหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์นครนายก : กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 2532.
เลขเรียกDS588.ห7 น644,959.3 ลก266
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"วัง" : มรดกกรุงรัตนโกสินทร์ / ทัศนา ทัศนมิตร.
ชื่อผู้แต่งทัศนา ทัศนมิตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2549.
เลขเรียกDS567.85.ก4 ท64 2549,720.9593 ท118ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา