Found: 62,243  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
91
image
Type Book
Title"พะซาช์อง" ฟื้นวิถีชาติพันธุ์...ผ่านห้องเรียน/ เกศสุดา สิทธิสันติกุล.
Authorเกศสุดา สิทธิสันติกุล.
Imprintกรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
Call NumberDS 589.จ2 ก774พ 2546
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
93
image
Type Book
Title"ภูมินาม" : ความเป็นมาและความหมายของชื่อบ้านในเขตอำเภอบ้านผือ อุดรธานี / ผู้เรียบเรียง : อรุณศักดิ...
Authorอรุณศักดิ์ กิ่งมณี.
Imprintอุดรธานี : อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 7 ขอนแก่น, 2543.
Call NumberDS567.85.อ4 อ45 2543
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
94
image
Type Book
Title"มรดกวัฒนธรรม : ไทยกับเพื่อนบ้าน" : การประชุมทางวิชาการนานาชาติ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร / ...
Authorการประชุมทางวิชาการนานาชาติเรื่องมรดกวัฒนธรรม ไทยกับเพื่อนบ้าน (2549 : กรุงเทพฯ)
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549
Call NumberDS523.2 ก64 2549
Libraryมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
95
image
Type Book
Title"มัลดีฟส์" ขอบฟ้า ทะเลฝัน / กาญจนา หงษ์ทอง
Authorกาญจนา หงษ์ทอง
Imprintกรุงเทพฯ : นิตยสารแพรว อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558
Call NumberDS349.9.M34 ก427ม 2558,915.495 ก427ม
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
97
image
Type Book
Title"ยวนสีคิ้ว" ในชุมทางชาตินพันธุ์ : เรื่องเล่า ความทรงจำ และอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนในจังหวัดน...
Authorสุริยา สมุทคุปติ์
Imprint[นครราชสีมา] : ห้องไทยศึกษานิทัศน์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2544.
Call NumberDS570.ท94 ส74 2544,305.895911 ส866ย
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
99
image
Type Book
Title"ย่างพระบาทที่ยาตรา" / คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Authorมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะการสื่อสารมวลชน
Imprintเชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2557
Call NumberDS 586 ภ416ย,307.7209593 ช612ย
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
100
image
Type Book
Title"รัฐ อำนาจและการเมืองในตะวันออกกลางสมัยใหม่" : โครงการแปลหนังสือ / โรเจอร์ โอเวน ; จรัญ มะลูลีม,...
Authorโอเวน, โรเจอร์
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546
Call NumberDS61.8 อ97 2546
Libraryมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
101
image
Type Book
Title"รุ้งงามเหนือเกล้า--ชาวจุฬา" : ปาฐกถาเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จเจ้าฟ้าอาจารย์" สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ...
Imprintกรุงเทพฯ : ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์, 2551, [2008]
Call NumberDS578.32.K35 ร621 2551
Libraryมหาวิทยาลัยมหิดล
102
image
Type Book
Title"ล้านนา" / [คณะบรรณาธิการ, พลตรีหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ... [และคนอื่นๆ]
Imprintนครนายก : กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 2532.
Call NumberDS588.ห7 น644,959.3 ลก266
Libraryจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
103
image
Type Book
Title"วัง" : มรดกกรุงรัตนโกสินทร์ / ทัศนา ทัศนมิตร.
Authorทัศนา ทัศนมิตร.
Imprintกรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2549.
Call NumberDS567.85.ก4 ท64 2549,720.9593 ท118ว
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
104
image
Type Book
Title"วันปรีดี พนมยงค์" : 11 พฤษภาคม 2557 / บรรณาธิการบริหาร นวพรรณ อิ่มดวง.
Imprint[ปทุมธานี] : งานประชาสัมพันธ์ กองงานศูนย์รังสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557]
Call NumberDS578.32.P7 ว434 2557
Libraryมหาวิทยาลัยมหิดล
105
image
Type Book
Title"วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 20 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอาร...
Authorวันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร (ครั้งที่ 20 : 2547 : หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์)
Imprintกรุงเทพฯ : มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร, 2548.
Call NumberDS570.6.N42 ว423 2548
Libraryมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี