Found: 69,837  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
69,526
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยศึกษา = Thai studies / คณะกรรมการวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541.
เลขเรียกDS562 ท958,959.3 ย395ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
69,527
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยศึกษา = Thai studies / ฑิตฐิตา นาคเกษม.
ชื่อผู้แต่งฑิตฐิตา นาคเกษม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2550.
เลขเรียกDS563.5 .ฑ66 2550,959.3 ฑ34ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
69,529
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยศึกษา = Thai studies / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกDS568 ม24146 2558,959.3 ส481ท 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
69,530
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยศึกษา หน่วยที่ 1-7 : คู่มือการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ = Thai Studies / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555.
เลขเรียกDS563 ม246(2) 2555,959.3 ส41ค 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
69,531
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยศึกษา หน่วยที่ 1-7 : คู่มือการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ = Thai Studies / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.
เลขเรียกDS563 ส7ค 2549,306.09593 ส241ท7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
69,532
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยศึกษา หน่วยที่ 8-15 (ฉบับปรับปรุง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช [Text]
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ไทยศึกษา
พิมพลักษณ์นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547
เลขเรียกDS568 ส747ป 2547,959.3 ม246ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
69,533
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยศึกษา หน่วยที่ 8-15 = Thai Studies / สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกDS568 อ884 2551,959.3 ท931 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
69,534
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยศึกษาจากมิติวัฒนธรรมศึกษา / บรรณาธิการ, ตรีศิลป์ บุญขจร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549-2551.
เลขเรียกDS568 ท958 2549-2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
69,535
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยศึกษาสำหรับครูสังคมศึกษา / เลหล้า ตรีเอกานุกูล
ชื่อผู้แต่งเลหล้า ตรีเอกานุกูล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554.
เลขเรียกDS562 ล796ท 2554,959.3 ล813ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
69,536
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว [electronic resource] = Thai studies for tourism / ฐิรชญา มณีเนตร.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
เลขเรียกDS563.5 ท94 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
69,537
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว / ฐิรชญา มณีเนตร.
ชื่อผู้แต่งฐิรชญา มณีเนตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2553.
เลขเรียกDS563.5 .ฐ64 2553,910 ฐ74ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
69,538
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว = Thai studies for tourism / ฐิรชญา มณีเนตร.
ชื่อผู้แต่งฐิรชญา มณีเนตร.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
เลขเรียกDS563.5 .ฐ64 2552,390.09593 ฐ329ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
69,539
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว = Thai studies for touism / ฐิรชญา มณีเนตร.
ชื่อผู้แต่งฐิรชญา มณีเนตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
เลขเรียกDS566.2 ฐ372
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
69,540
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยสถาปนากษัตริย์เขมร : ประมวลเอกสารจากกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กรมศิลปากร ฯลฯ / สำน...
พิมพลักษณ์พระนคร : สำนัก, 2505.
เลขเรียกDS575.5 ท931 2505,959.35 ท959 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา