Found: 71,656  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
69,256
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา สังคมโลก / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชา, 2527.
เลขเรียกD21 ส747บ 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
69,257
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา สังคมโลก หน่วยที่ 1-15 / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยฯ, 2527.
เลขเรียกD21 ส714
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
69,258
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา แนวคิดไทย หน่วยที่ 1-15 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533.
เลขเรียกDS568 ม61
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
69,259
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย = Thai social and political history / สาขาวิชาร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535.
เลขเรียกDS575 ส747ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
69,260
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย หน่วยที่ 1-15 / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยฯ, 2527.
เลขเรียกDS575 ส713
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
69,261
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชามนุษย์กับอารยธรรม / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สาขาวิชา, 253 -
เลขเรียกD11 ส747บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
69,262
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชามนุษย์กับอารยธรรม / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายการพิมพ์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2525.
เลขเรียกD11 ส7บ 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
69,263
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชามนุษย์กับอารยธรรม = Man and civilization / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขท...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : มหาวิทยาลัย, 2529.
เลขเรียกD11 ม246 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
69,264
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาวิวัฒนาการการเมืองไทย = Evolution of Thai politics / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สาขาวิชา, 253 -
เลขเรียกDS575 ส747บว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
69,265
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชา, 2523-
เลขเรียกDS568 ส747บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
69,266
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา = Thai Studies / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัย สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538.
เลขเรียกDS568 ม246 2538,959.3 ส747บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
69,267
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์โครงการเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2549 เฉลิมราชย์ ...
ชื่อผู้แต่งนิรุจน์ อุทธา
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สมาคมหมออนามัย, 2549.
เลขเรียกDS589.ข284 น656
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
69,268
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.1 / เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ
ชื่อผู้แต่งเอกรินทร์ สี่มหาศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2555
เลขเรียกDS586 อ881บ ป.1 2555?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
69,269
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.2 / เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ
ชื่อผู้แต่งเอกรินทร์ สี่มหาศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2555
เลขเรียกDS586 อ881บ ป.2 2555?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
69,270
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.3 / เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ
ชื่อผู้แต่งเอกรินทร์ สี่มหาศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2555
เลขเรียกDS586 อ881บ ป.3 2555?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา