Found: 69,526  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
67,951
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 2552/2009 สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา / มหาวิทยาลัยธรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
เลขเรียกDS524.7 ค94 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
67,952
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2550].
เลขเรียกDS524.7 ค94
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
67,953
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาวิจัย "การเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของผู้ว่าราชการจังหวัด" / ดวงพรบุญครบ, หัว...
ชื่อผู้แต่งดวงพร บุญครบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2550
เลขเรียกDS586 ด53 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
67,954
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์พิธีกรรมความเชื่อจากแหล่งโบราณสถานในการฟื้นฟูภูมิปัญญาการจัดการน้ำของชุม...
ชื่อผู้แต่งไพจิตร วสันตเสนานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551
เลขเรียกDS568 พ93 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
67,955
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาเพื่อการประกาศเขต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแหล่งโบราณคดี บ้านดอนธงชัย / สุรัตน์ วรางค์...
ชื่อผู้แต่งสุรัตน์ วรางค์รัตน์
พิมพลักษณ์สกลนคร : สกลนครการพิมพ์, 2542.
เลขเรียกDS589.52 ส857ค 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
67,956
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาเพื่อการประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม : แหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย / สุรัตน์ วรา...
ชื่อผู้แต่งสุรัตน์ วรางค์รัตน์
พิมพลักษณ์สกลนคร : สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2542.
เลขเรียกDS589.S21 ส857ค 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
67,957
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ (เชียงใหม่) : ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการศึกษาวิจัยการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2541.
เลขเรียกDS589.ช9 ช825 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,959
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาเพื่อประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม "กำแพงจวนเจ้าเมืองระนอง".
พิมพลักษณ์ระนอง : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดระนอง, [2542?].
เลขเรียกDS589.ร6 ก63
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,960
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาเพื่อประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม "สุสานเจ้าเมืองระนอง".
พิมพลักษณ์ระนอง : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดระนอง, [2542?].
เลขเรียกDS589.ร6 ส75
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,961
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาเพื่อประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมบ้านพุดซา ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวั...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2549.
เลขเรียกDS567.85.น24 ท46 2549
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,962
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนดั้งเดิมและมรดกทางวัฒนธรรมการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.
เลขเรียกDS589.M1 ค94 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
67,963
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดราชบุรี / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, บริษัท น...
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2542.
เลขเรียกDS589.R31 ส145ค 2542,912.593 ส145ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
67,964
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, บริษั...
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2542.
เลขเรียกDS589.S91 ส145ค 2542,912.593 ส145ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
67,965
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาและประชาสัมพันธ์ : วัฒนธรรมในลุ่มน้ำบางแก้ว-บางแขม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว / จังหวัดนค...
พิมพลักษณ์นครปฐม : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์, 2549.
เลขเรียกDS589.น2 ค48
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา