Found: 69,787  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
67,936
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งท่องเที่ยวในธนบุรี = Attractions in Thonburi.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏธนบุรี , [254-?].
เลขเรียกDS589.ธ3 ห48
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,937
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง / [ผู้แต่ง ฉัตรแก้ว สิมารักษ์
ชื่อผู้แต่งฉัตรแก้ว สิมารักษ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง, 2546.
เลขเรียกDS588.N6 ฉ231,915.93 ฉ231ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
67,938
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งประวัติศาสตร์จันทบุรีย้อนอดีตจันทบูร : เอกสารประกอบการเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์จันทบุรีในการอบ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี.
พิมพลักษณ์จันทบุรี : สำนักงานฯ, 2544.
เลขเรียกDS589.จ6 ส63
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,939
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งประวัติศาสตร์เมืองนนทบุรี / สุภาพร ทิมประทุม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6, 2555.
เลขเรียกDS589.น3 ห82 2555
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,940
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งประวัติศาสตร์เมืองพังงา ด่านพระยาพิพิธโภไคย / ไพโรจน์ เสรีรักษ์ ผู้เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์[พังงา] : [ม.ป.พ.], (2545].
เลขเรียกDS589 .P62 ห8 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
67,941
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญในประเทศไทย / สำนักโบราณคดี. กรมศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. สำนักโบราณคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2549.
เลขเรียกDS567 .ก45 2549
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,942
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีชีวิตของกรุงเทพมหานคร / สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร.
ชื่อผู้แต่งกรุงเทพมหานคร. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หยิน หยาง การพิมพ์, 2554.
เลขเรียกDS589.ก4 ก472 2554,390.09593 ห829
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
67,943
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งศิลปกรรม อำเภอเคียนซา ชัยบุรี พระแสง และเวียงสระ / หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น จั...
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : โรงพิมพ์อุดมลาภ, 2543.
เลขเรียกDS589.S97 ห8 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
67,944
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งศิลปกรรมที่สำคัญในจังหวัดปราจีนบุรี / หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี ...
พิมพลักษณ์ปราจีนบุรี: ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี, [ม.ป.ป.].
เลขเรียกDS589.ป5 ห84
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,945
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งศิลปกรรมบนเส้นทางแผนที่โบราณจากเมืองหนองบัวลำภู ถึงเมืองเวียงจันทน์ / พงษ์ศักดิ์ อัครวัฒนากุล.
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ อัครวัฒนากุล.
พิมพลักษณ์อุดรธานี : ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2558.
เลขเรียกDS589.ห34 พ25 2558,959.34 พ12ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,946
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งศิลปกรรมสำคัญในจังหวัดสุราษฏร์ธานี / หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดสุราษฏร์ธ...
พิมพลักษณ์สุราษฏร์ธานี : โรงพิมพ์อุดมลาภ, 2542.
เลขเรียกDS589.S97 ห8 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
67,947
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งศิลปกรรมเขาขุนพนม : มรดกที่เราภาคภูมิใจ / สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2546
เลขเรียกDS589.น24 ร64 2546,915.93 ส181ห 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
67,948
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งสลักหินทรายในเมืองสิงห์ : ผลการขุดค้นทางโบราณคดี ปี พ.ศ.2543 / โดย วสันต์ เทพสุริยานนท์.
ชื่อผู้แต่งวสันต์ เทพสุริยานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 2 สุพรรณบุรี, [2543]
เลขเรียกDS567.85.ก5 ว54 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,949
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นนครปฐม / หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม สถาบ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏนครปฐม. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันฯ, [254-].
เลขเรียกDS589.น2 ส37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,950
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องแหล่งอารยธรรมในเอเชีย [electronic resource] / สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2542].
เลขเรียกDS523.2 ห842 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา