Found: 69,414  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
67,936
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก จังหวัดสกลนคร [videocrecording] / กรมชลประทาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2546.
เลขเรียกDS586 ค946 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
67,937
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการเขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี [videorecording] / อำนวยการผลิตโดย กรมชลประทาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2546.
เลขเรียกDS586 ค941 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
67,938
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก [videorecording] / อำนวยการผลิตโ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2546.
เลขเรียกDS586 ค942 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
67,939
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการเขื่อนน้ำเชิญ จังหวัดขอนแก่น [videorecording] / กรมชลประทาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2546.
เลขเรียกDS586 ค949 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
67,940
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ [videorecording] / อำนวยการผลิตโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2546.
เลขเรียกDS586 ค94134 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
67,941
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ [videorecording] / อำนวยการผลิตโดย ฝ่ายประชาสัมพัน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2546.
เลขเรียกDS586 ค94112 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
67,942
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2547?] [2004?]
เลขเรียกDS578.32.S57 ค961 2547?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
67,943
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / จัดทำโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, [2530]
เลขเรียกDS578 Thai 961 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
67,944
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กระทรวง, [2531?]
เลขเรียกDS586 .ค87
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
67,945
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2531.
เลขเรียกDS586 ค9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
67,946
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล 72 พรรษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2543.
เลขเรียกDS586 ค9 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
67,947
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง., 2530.
เลขเรียกDS586.1 .ก75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,948
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษาย...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกDS586.7.ท7 ม565
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,949
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2554 / มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554.
เลขเรียกDS 570.5 ค961
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
67,950
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเปิดโลกภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ครั้งที่ 3 : รวมเรื่องเล่าคัดตสรรของชาติตะวันออก/ ทรงภพ ขุนมธุ...
ชื่อผู้แต่งทรงภพ ขุนมธุรส.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี: คณะศิลปศาสตร์ , มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2551.
เลขเรียกDS570 ท142
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา