Found: 69,450  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
67,906
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสารคดีลาวตอนล่าง : "สะหวันนะเขต สาละวัน เซกอง จำปาสักและอัตตะปือ : ห้าแขวงตอนล่าง" / ศุภชัย...
ชื่อผู้แต่งศุภชัย สิงห์ยะบุศย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค, [2545].
เลขเรียกDS555.42 ศ7ค,959.4 ศ684ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
67,907
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสารคดีลาวตอนล่าง : สะหวันนะเขต สาละวัน เซกอง จำปาสักและอัตตะปือ : ห้าแขวงลาวตอนล่าง / โดย ศ...
ชื่อผู้แต่งศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค, [254-]
เลขเรียกDS555.42 ศ684
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
67,908
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสารคดีอิหร่าน : ต้นฉบับสมบูรณ์ / จักรพันธุ์ กังกาฬ ... [และคณะ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548
เลขเรียกDS266 จ62 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
67,909
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสารสนเทศและสื่อเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โครงการสารสนเทศและส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2548.
เลขเรียกDS589.T2 ค9 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
67,910
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจศึกษาแหล่งโบราณคดีในบริเวณลุ่มน้ำชีตอนบน ระยะที่ 1 (จังหวัดขอนแก่น) / [ผู้เรียบเรียง กิต...
ชื่อผู้แต่งกิตติพงษ์ สนเล็ก.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น, 2555.
เลขเรียกDS589.K46 ก674 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
67,911
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจศึกษาแหล่งโบราณคดีในบริเวณลุ่มแม่น้ำชีตอนบน ระยะที่ 2 (จังหวัดมหาสารคาม)/ [ผู้เรียบเรียง...
ชื่อผู้แต่งกิตติพงษ์ สนเล็ก.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น, 2556.
เลขเรียกDS589.M34 ก674 2556,930.1 ก344ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
67,912
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจสถิตินักท่องเที่ยวภาคใต้ปี 2534 / จงพิศ ศิริรัตน์, สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร, สมมาตร จุล...
ชื่อผู้แต่งจงพิศ ศิริรัตน์
พิมพลักษณ์[สงขลา] : ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, [2535?]
เลขเรียกDS556.2 .จ12
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
67,913
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจเพื่อขยายฐานความรู้ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (จ. สงขลา ) /...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศิลปากรที่ 13 สงขลา
พิมพลักษณ์สงขลา : สำนักงาน , 2548
เลขเรียกDS589.S66 ส63 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
67,914
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสิทธิชุมชนศึกษาภาคอีสาน : กรณีลุ่มน้ำชี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / สนั่น ชูสกุล, หัวหน้าโ...
ชื่อผู้แต่งสนั่น ชูสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549
เลขเรียกDS588.N65 ส36 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
67,915
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย "ภูมิไทย นิยมไทย" / จัดโดย สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539.
เลขเรียกDS568 ค9 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
67,916
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย "ภูมิไทย นิยมไทย"การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "มรดกไทย : ยุคสร้างสรรค์และสืบสา...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง"มรดกไทย : ยุคสร้างสรรค์และสืบสานวัฒนธรรมไทย" (2539 : วิทยาลัยทองสุข)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเสริมศึกษาและบริการสัมคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยทองสุข, 2539.
เลขเรียกDS568 ก645 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
67,917
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสืบสานฮีตสิบสอง (ประเพณีบุญบั้งไฟ) ครั้งที่ 3 / จักรภพ เสาเวียง,หัวหน้าโครงการ ; สุเชาว์ ทุมม...
ชื่อผู้แต่งจักรภพ เสาเวียง.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์], 2559.
เลขเรียกDS568 จ226 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
67,918
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณีพืนบ้านวัฒนธรรมพื้นถิ่น 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างสร้างสรรค์ : สงขล...
ชื่อผู้แต่งสมพร คุณวิชิต
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559
เลขเรียกDS588.S68 ส43 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
67,919
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550
เลขเรียกDS586 ค94 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
67,920
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), 2550.
เลขเรียกDS570.6.ภ7 ค759,630.9593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา