Found: 69,450  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
67,846
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยการศึกษาประเพณีการฝังศพในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายของวัฒนธรรมทุ่งกุลาร้องไห้ / สำนัก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : สำนักงานศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2546]
เลขเรียกDS567.85.ร5 ส72 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,847
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยการศึกษาระบบโครงสร้างและพฤติกรรมของโบราณสถานประเภทเจดีย์ = Structural system and behavio...
ชื่อผู้แต่งสุดชาย พานสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550
เลขเรียกDS567 ส-ค 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
67,848
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยความหลากหลายทางภาษาในจังหวัดน่าน : ความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550
เลขเรียกDS589.N3 ค94 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
67,849
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยจัดทำฐานข้อมูลชุมชนตามแนวแม่น้ำตรังเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สุ...
ชื่อผู้แต่งสุนทรี สังข์อยุทธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551
เลขเรียกDS589.T72 ค94 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
67,850
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อการเข้าถึงทรัพยากรของคนเมืองน่าน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = H...
ชื่อผู้แต่งชูศักดิ์ วิทยาภัค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
เลขเรียกDS563.5 .ช75 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,851
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรสาธารณะของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขง อ.เชียงแสน...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2547?].
เลขเรียกDS589.ช8 ค94
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,852
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นวิถีวัฒนธรรมริมน้ำย่านตลาดพลูจากคลองบางหลวงถึงคลองด่าน / พวงร้อย ก...
ชื่อผู้แต่งพวงร้อย กล่อมเอี้ยง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยกลุ่มโครงการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลาง, 2548].
เลขเรียกDS589.ก4 พ54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,853
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนลุ่มน้ำคำ กรณีศึกษา : พื้นที่ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549
เลขเรียกDS589.C54 ค94 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
67,854
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน : กรณีศึกษาย่านกุ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544.
เลขเรียกDS568 .ก632 2544
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,855
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์เรื่อง หลักฐานของชาวตะวันตกที่เกี่ยวกับพม่าในคริสศตวรรษที่ 15 -16 : โ...
ชื่อผู้แต่งนันทนิช ชัยวิมล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545
เลขเรียกDS529.3 น63 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
67,856
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาสถานที่สำคัญในท้องถิ่นลุ่มน้ำชีโดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน : รายงานสรุปคว...
ชื่อผู้แต่งธัญญา สังขพันธานนท์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545].
เลขเรียกDS589.ช6 ธ62 2545
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,857
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาสถานที่สำคัญในท้องถิ่นลุ่มน้ำชีโดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน : ร่างรายงานกา...
ชื่อผู้แต่งธัญญา สังขพันธานนท์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546].
เลขเรียกDS589.ช6 ธ62 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,858
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมประเพณี ไทย-จ้วง / มหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539?].
เลขเรียกDS731.จ5 ค94 2539
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,859
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยเรื่อง วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางกายภาพท้องถิ่นริมฝั่งลุ่มน้ำชี : รายงา...
ชื่อผู้แต่งสักรินทร์ แซ่ภู่.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545].
เลขเรียกDS589.ช6 ส62 2545
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,860
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยเรื่องชาวจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ : ต้นฉบับสมบูรณ์ / ภูวดล ทรงประ...
ชื่อผู้แต่งภูวดล ทรงประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546
เลขเรียกDS523.4.C45 ภ75 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา