Found: 69,512  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
67,831
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้เพื่อเขียนตำรา เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย : ...
ชื่อผู้แต่งยงยุทธ ชูแว่น
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกDS588 ย25 2549,959.307 ย126ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
67,832
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการปรับปรุงแผนแม่บท นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา / กรมศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2537.
เลขเรียกDS589.พ1 ศ64 2537,910 ก169ค 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
67,833
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการปริวรรตพระคัมภีร์ล้านนา / ปริวรรตและวิเคราะห์เนื้อหา สมหมาย เปรมจิตต์...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, 2546.
เลขเรียกDS576.7 ค95
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,834
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการปริวรรตพระคัมภีร์ล้านนา / วิเคราะห์เนื้อหาโดย สมหมาย เปรมจิตต์...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, 2547.
เลขเรียกDS576.7 ค952,294.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
67,835
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการปริวรรตพระคัมภีร์ล้านนา : ปริวรรตและวิเคราะห์กฎหมายล้านนา / สมหมาย เปรมจิตต์...[และคนอื่นๆ...
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, 2548.
เลขเรียกDS576.7 ค953
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
67,836
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการปริวรรตพระคัมภีร์ล้านนา : ปริวรรตและวิเคราะห์เนื้อหา / [สมหมาย เปรมจิตต์ ... [และคนอื่นๆ]]
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, 2546.
เลขเรียกDS588.N63 ค961 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
67,837
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการปริวรรตพระคัมภีร์ล้านนา : เรื่องตำนานสิบห้าราชวงศ์ / คณะผู้ปริวรรตและแปลเนื้อหา, เขียน วันท...
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา], 2555.
เลขเรียกDS589.C55 ค94 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
67,838
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการปริวรรตพระคัมภีร์ล้านนา ปริวรรตและวิเคราะห์เนื้อหา / สมหมาย เปรมจิตต์ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มิ่งเมืองเชียงใหม่, 2545.
เลขเรียกDS588 ค961
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
67,839
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการปริวรรตพระคัมภีร์ล้านนา เรื่อง ตำนานสิบห้าราชวงศ์ / วันทนียตระกูล ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, 2555.
เลขเรียกDS588.L36 ค961 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
67,841
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการปริวรรตพระคัมภีร์ล้านนา เรื่องตำนานสิบห้าราชวงศ์ / คณะผู้ปริวรรตและแปลเนื้อหา เขียน วันทนียตร...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, 2555.
เลขเรียกDS576 ค961 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
67,842
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการปริวรรตพระคัมภีร์ล้านนาปริวรรตและวิเคราะห์เนื้อหา / ปริวรรตและแปลพร้อมกับความนำ สมหมาย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มิ่งเมืองเชียงใหม่, 2545.
เลขเรียกDS576.7 ค9 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
67,843
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรม "เขตแดนของเรา เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา" = Our Boundaries - Our ASEAN Neighbors / มูล...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554.
เลขเรียกDS575.5.ก6 ม74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,844
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพระราชดำริ กังหันน้ำชัยพัฒนา / เรียบเรียง: ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์ ; แปล : พีริยา พงษ์สาริกั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2560
เลขเรียกDS 586 ค961,621.24 ค961ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
67,845
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพระราชดำริ ชั่งหัวมัน / เรียบเรียง: ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์ ; แปล : พีริยา พงษ์สาริกัน text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2560
เลขเรียกDS 586 ค961,630.9593 ค961ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา