Found: 69,527  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
67,801
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ : การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร พร้อมคู่มือปฏิบัติการ การสรุปผลเสนอผู้บริหาร เสนอต่อสำนักปล...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2525.
เลขเรียกDS566 จ682ค 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
67,802
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ The journals of King Rama V : ต้นฉบับสมบูรณ์ / โดย กรรณิการ์ สาตรปรุง
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ สาตรปรุง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
เลขเรียกDS582 ก44 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
67,803
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ การวิเคราะห์การผสมผสานทางพันธุกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ยองในจังหวัดลำพูน : รายงานวิจัยฉบับสมบูร...
ชื่อผู้แต่งจตุพล คำปวนสาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553
เลขเรียกDS570.T34 จ37 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
67,804
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาฐานข้อมูล ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน : ...
ชื่อผู้แต่งศิรดา ชัยบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
เลขเรียกDS568 ศ64 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
67,805
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการกรุงรัตนโกสินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี่และการพลังงาน, 2526.
เลขเรียกDS580 ค141ค 2526
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
67,806
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ / สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิคตอรี่เพาเวอร์พอยท์, 2526.
เลขเรียกDS562 ส691
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
67,807
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการศึกษาและพัฒนากระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น เอกสารการศึกษาและพัฒนากระบวนการถ่ายทอดวัฒนธร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2537.
เลขเรียกDS568 ค94 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
67,808
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการขุดคอคอดกระ / [วิมลวรรณ จินตราพันธ์, ผู้เรียบเรียง]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการเอกสารและค้นคว้า สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา, 2526.
เลขเรียกDS589.C7 ค961 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
67,809
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการขุดค้น ขุดแต่งโบราณสถานหมู่บ้านโปรตุเกส (โบสถ์คณะเยซูอิท) ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิลยู เอ อาร์ คอนสตรักชั่น, 2551.
เลขเรียกDS589.A9 ค961 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
67,810
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการขุดค้นขุดแต่งโบราณสถานหมู่บ้านโปรตุเกส (โบสถ์คณะเยซูอิท) ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จั...
ชื่อผู้แต่งห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิลยู เอ อาร์ คอนสตรักชั่น
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ? : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิลยู เอ อาร์ คอนสตรักชั่น, 2551]
เลขเรียกDS567.85.พ2 ด63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,811
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการขุดค้นทางโบราณคดีโบราณสถานวัดปืน ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ห้างหุ้นส่วนเอกพรไพศาล, 2551.
เลขเรียกDS567.85.ล3 ค94 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,812
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการขุดลอกหนองเบ็น จังหวัดขอนแก่น [videocrecording] / กรมชลประทาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2546.
เลขเรียกDS586 ค948 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
67,813
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการขุมปัญญาอีสาน / มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และเครือข่ายสถาบ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาโครงการ"ขุมปัญญาอีสาน" (2550 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกDS588.N65 ก525ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
67,814
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคกลาง: การประชุมเสนอผลงานวิจัย วันที่ 22-23 สิงหาคม 2545 ณ ห้องประช...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเสนอผลงานการวิจัยชุดโครงการความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคกลาง (2545 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545
เลขเรียกDS568 ก64 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
67,815
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ ปีการศึกษา 2556 : ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเข้าหินซ้อน ต....
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสยาม, 2556
เลขเรียกDS586 ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา