Found: 69,527  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
67,786
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงกระดูกในตู้ / คึกฤทธิ์ ปราโมช
ชื่อผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว., 2454-2538.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามรัฐ, 2534.
เลขเรียกDS578.32.ค521 ค521ค 2534,923.1593 ค311ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
67,787
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงกระดูกในตู้ / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
ชื่อผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว., 2454-2538.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2547.
เลขเรียกDS578.32 ค521 2547,929.7 ค521ค 2547 21
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
67,789
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงกระดูกในตู้ / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช.
ชื่อผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว., 2454-2538
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2543.
เลขเรียกDS578.32 ค521ค 2543,929.2 ค521ค4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยมหิดล
67,790
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงกระดูกในตู้ / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช.
ชื่อผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช, พล.ต. ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามรัฐ, 2534.
เลขเรียกDS578.32 ค521 2534,923.2593 ค231ค 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
67,791
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงกระดูกในตู้ / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สยามรัฐ, 2534.
เลขเรียกDS578.32 ค521 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
67,792
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงกระดูกในตู้ / ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
ชื่อผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช, พล.ต. ม.ร.ว., 2454-2538.
เลขเรียกDS578.32 ค521ค 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
67,793
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ "การฟื้นฟูความสัมพันธ์ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชาวปกาเกอะญอ ต.บ้านจันทร์ อ.แม่แจ่ม จ.เชี...
ชื่อผู้แต่งนิคม กิจฺจสาโร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548.
เลขเรียกDS570.ก6 น624 2548
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,794
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ "ตามรอยทวดโคกทราย" : รายงานฉบับสมบูรณ์ / จัดทำโดย ประจักษ์ อินทรักเดช, หัวหน้าโครงการ .....
ชื่อผู้แต่งประจักษ์ อินทรักเดช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551
เลขเรียกDS589.T72 ป46 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
67,795
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ "ตามรอยอารยะอัครศิลปิน" กิจกรรม "เยาวชนสร้างฝันสันติภาพด้วยมิติวัฒนธรรม" และกิจกรรม "ศิลปินร...
ชื่อผู้แต่งบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558
เลขเรียกDS568 บ75 2558,790.1922 บ674ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
67,796
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ "ศึกษาการทำเคราะห์บ้านตำบลนาข้าวเสียของโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง" : ...
ชื่อผู้แต่งวิโรจน์ ศรีวราพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยท้องถิ่น, 2551
เลขเรียกDS56 ว69 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
67,797
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ "สุพรรณบุรี" จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2529-2534.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.ม., 2529?]
เลขเรียกDS589.S77 ค962 2529?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
67,798
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ "สุพรรณบุรี" ปี 2529-2534 / จังหวัดสุพรรณบุรี.
ชื่อผู้แต่งจังหวัดสุพรรณบุรี.
พิมพลักษณ์สุพรรณบุรี : [ม.ป.พ.], 2531.
เลขเรียกDS589.ส73 ส77
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,799
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ "สุพรรณบุรี" ปี 2529-2534 / จังหวัดสุพรรณบุรี.
พิมพลักษณ์สุพรรณบุรี : จังหวัดสุพรรณบุรี, 2529.
เลขเรียกDS589 . S95 ค9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
67,800
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ "เส้นทางการท่องเที่ยวแบบจับจ่ายสินค้าศิลปหัตถกรรม" : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Art and craft shop...
ชื่อผู้แต่งอภิโชค เลขะกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547.
เลขเรียกDS589.C5 อ44 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา