Found: 69,787  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
67,756
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่ฮ่องสอน : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้/ กฤษกร วงค์กรวุฒิ ;บรรณาธิการ กุศล เอี่ยมอรุณ.
ชื่อผู้แต่งกฤษกร วงค์กรวุฒิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2550.
เลขเรียกDS 589.ม8 ก278ม 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
67,757
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่ฮ่องสอน = Mae Hong Son / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [Text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556
เลขเรียกDS588.N6 ท163มส 2556,915.93มส ม899ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
67,758
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่ฮ่องสอน = Mae Hong Son.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Trips Magazine, 2544.
เลขเรียกDS589.ม8 ม85
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,759
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่ฮ่องสอน = Mae Hong Son.
พิมพลักษณ์แม่ฮ่องสอน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน, [2551?]
เลขเรียกDS589.M2 ม88
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,760
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่ฮ่องสอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2542.
เลขเรียกDS589.M1 ม8 2542,915.93 ม899
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
67,761
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่ฮ่องสอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2537.
เลขเรียกDS589.M1 ม8 2537,910 ส215ม 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
67,762
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่ฮ่องสอน/ ปาริชาต เรืองวิเศษ.
ชื่อผู้แต่งปาริชาต เรืองวิเศษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2537.
เลขเรียกDS 589.ม8 ป554ม 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
67,763
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่เจ้าอยู่หัว : ศรัทธา ความดี แรงใจ ... สู่พลังชุมชน/ เกศสุดา สิทธิสันติกุล.
ชื่อผู้แต่งเกศสุดา สิทธิสันติกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2546.
เลขเรียกDS 589 ก772ม 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
67,764
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่เล่าให้ฟัง / สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์.
ชื่อผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า, 2466-2551.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2538.
เลขเรียกDS586.5.ศ46 ก634 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,765
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่เล่าให้ฟัง / สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์.
ชื่อผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า, 2466-2551.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซิลค์เวอร์ม บุคส์, 2549.
เลขเรียกDS570.4.ศ38 ก652,R 923.1593 ก411ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
67,766
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่เล่าให้ฟัง / สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
ชื่อผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2524.
เลขเรียกDS570.6.ศ211 ก412 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
67,767
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่เล่าให้ฟัง : พระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระหว่าง พ.ศ. 2443-2481 / สมเด็จพระเจ...
ชื่อผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า, 2466-2551.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2525.
เลขเรียกDS586.5.ศ46 ก64 2525,923.1593 ก411ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,768
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่เล่าให้ฟัง : พระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ระหว่าง พ.ศ. 2443-2481 / สมเด็จพระเจ้...
ชื่อผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า, 2466-2551
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2525.
เลขเรียกDS578.32 .ศ4 ก6 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
67,769
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่เล่าให้ฟัง : พระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนณี พ.ศ. 2443-2481 / สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธ...
ชื่อผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2537.
เลขเรียกDS578.32.S74 ก411ม 2538,923.1593 ก412ม4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
67,770
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่เล่าให้ฟัง : พระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ. 2443 - 2481 / กัลยานิวัฒนา
ชื่อผู้แต่งกัลยานิวัฒนา, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2550.
เลขเรียกDS570.4.S6 ก644 2550,อ 923.1593 ศ47ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา