Found: 71,857  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
67,756
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องเมืองเวียด / นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว text
ชื่อผู้แต่งนิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2556
เลขเรียกDS 556.39 น3611ล 2556,915.9704 น36ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
67,757
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องเมืองเวียด / นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว.
ชื่อผู้แต่งนิพัทธ์พร เพ็งแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วงกลม, 2546.
เลขเรียกDS556.3 .น675 2546,915.9704 น36ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
67,758
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องเมืองเหนือฉบับสมบูรณ์ / อสิธารา.
ชื่อผู้แต่งอสิธารา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คเวิร์ม, 2551.
เลขเรียกDS588.ห753 อ56 2551,959.3 อ443ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
67,759
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องเมืองเหนือว่าด้วยประวัติบุคคลสำคัญ / อสิธารา, เรียบเรียง ; ไพโรจน์ ดาวประดับวงษ์, วาดภาพ.
ชื่อผู้แต่งอสิธารา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมวิชาการ, 2523.
เลขเรียกDS570.5 อ216 2522,920 อ693ล 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
67,760
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องเมืองเหนือว่าด้วยประวัติบุคคลสำคัญ / โดย อสิธารา, นามแฝง ; วาดภาพโดย ไพโรจน์ ดาวประดับวงษ...
ชื่อผู้แต่งอำพัน ไชยวรศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2522.
เลขเรียกDS570.5 อ6,398.2 อ693ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
67,761
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องเมืองเหนือว่าด้วยประเพณีท้องถิ่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2521.
เลขเรียกDS588.ห7 ล77 2521
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,762
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องเมืองเหนือว่าด้วยสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของกรมวิชาการ / อำพัน ไชยวรศิลป์.
ชื่อผู้แต่งอำพัน ไชยวรศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, 2522.
เลขเรียกDS588.N6 อ63 2522
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,763
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องเมืองเหนือว่าด้วยสถานที่สำคัญต่างๆ / ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2522.
เลขเรียกDS588.N4 ก169ล 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
67,764
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องเมืองแก่งคอย : เมืองแห่งประวัติศาสตร์และธรรมชาติ = "Kaeng-Khol" The town of historical and...
ชื่อผู้แต่งอภิณพ จันทร์วิทัน.
พิมพลักษณ์สระบุรี : เทศบาลตำบลแก่งคอย, 2549.
เลขเรียกDS589.S27 อ46 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
67,765
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องเมืองแก่งคอย เมืองแห่งประวัติศาสตร์และธรรมชาติ = "Kaeng-Khoi" The town of historical and n...
ชื่อผู้แต่งอภิณพ จันทร์วิทัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เซเว่นพริ้นติ้งกรุ๊ป, 2549.
เลขเรียกDS589.S27 อ46 2549
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,766
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องเมืองไทย / สังฆราช ปาลเลกัวซ์ ; สันต์ ท.โกมลบุตร แปล.
ชื่อผู้แต่งปาลเลกัวซ์, ฌัง-บัปติสต์, ค.ศ.1805-1862.
พิมพลักษณ์พระนคร : ก้าวหน้า, 2506.
เลขเรียกDS562.15 .ป65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,767
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องเมืองไทย / สังฆราช ปาลเลกัวซ์ ; สันต์ ท. โกมลบุตร, แปล
ชื่อผู้แต่งสังฆราช ปาลเลกัวซ์
พิมพลักษณ์พระนคร : สำนักพิมพ์ก้าวหน้า, 2506.
เลขเรียกDS578.32 ป562ล 2506
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
67,768
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องเมืองไทย เล่ม 3 / พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
ชื่อผู้แต่งทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ พลเรือเอก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบัญชาการกองทัพไทย, 2560
เลขเรียกDS571 ท56 2560,959.3 ท575ล ล.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
67,769
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องเมืองไทย เล่ม... / พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ text
ชื่อผู้แต่งทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ พลเรือเอก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2558
เลขเรียกDS571 ท5ล 2558,959.3 ท226ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
67,770
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องไทย ๆ / เทพชู ทับทอง
ชื่อผู้แต่งเทพชู ทับทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สองเรา, 2531.
เลขเรียกDS568 ท599ล ล.1-3 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา