Found: 69,787  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
67,696
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่ของแผ่นดิน : หนังสือรวมกลอนสุภาพและเรียงความเทิดพระเกียรติ 76 พรรษา สมเด็๗พระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2551.
เลขเรียกDS578.32.S546 ม281 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
67,697
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่ของแผ่นดิน : หนังสือรวมกลอนสุภาพและเรียงความเทิดพระเกียรติ 76 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : มูลนิธิไทยคม, 2551.
เลขเรียกDS578.32.S57 ม281 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
67,698
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่ครูของแผ่นดิน [electronic resource] / โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, [255-]
เลขเรียกDS578.32.ส731 ม862ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
67,699
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่จัน สายน้ำที่ผันเปลี่ยน / เตือนใจ (กุญชร ณ อยุธยา) ดีเทศน์, เขียน ; สุจิตรา สุดเดี่ยวไกร, บรรณาธ...
ชื่อผู้แต่งเตือนใจ (กุญชร ณ อยุธยา) ดีเทศน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2555.
เลขเรียกDS 569 ต275ม 2555,301.4519591 ต832ม 2555
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
67,700
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่จัน สายน้ำที่ผันเปลี่ยน / เตือนใจ ดีเทศน์.
ชื่อผู้แต่งเตือนใจ ดีเทศน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2534.
เลขเรียกDS570.ช62 ต85 2534,301.4519591 ต853ม 2/2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
67,701
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่จันสายน้ำที่ผันเปลี่ยน / เตือนใจ (กุญชร ณ อยุธยา) ดีเทศน์ : เขียน ; สุจิตรา สุดเดียวไกร : บรรณาธ...
ชื่อผู้แต่งเตือนใจ (กุญชร ณ อยุธยา) ดีเทศน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2543.
เลขเรียกDS569 ต832ม 2543,323.1593 ต85ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,702
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่ทัพบวรเดช / โดย คณะบรรณาธิการ โครงการหนังสือประวัติศาสตร์การเมือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จิรวรรณนุสรณ์, 2527.
เลขเรียกDS583 ม88
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
67,703
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่ทัพเรือกู้ชาติ / ผู้เขียน วสินธ์ สาริกะภูติ.
ชื่อผู้แต่งวสินธ์ สาริกะภูติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Animate Print and Design, 2550.
เลขเรียกDS579 ว56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,706
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่น้ำลำคลองสายประวัติศาสตร์ / สุจิตต์ วงษ์เทศ.
ชื่อผู้แต่งสุจิตต์ วงษ์เทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2539.
เลขเรียกDS568 .ส726 2539,959.35 ส752ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
67,707
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่น้ำสายนั้นชื่อฝันสลาย / ประภัสสร เสวิกุล.
ชื่อผู้แต่งประภัสสร เสวิกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2536.
เลขเรียกDA632 ว569ท 2536,นว ป338ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
67,708
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่น้ำสีเขียวคราม / บำเพ็ญ ไชยรักษ์.
ชื่อผู้แต่งบำเพ็ญ ไชยรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง 2552.
เลขเรียกDS588.N7 บ67 2552,390.09593 บ298ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
67,710
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่น้ำเจ้าพระยา : มารดาแห่งสยามประเทศ = The Chao Phraya River : mother of Siam / ผู้เขียน สุจิตต์ ...
ชื่อผู้แต่งสุจิตต์ วงษ์เทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทมติชน, 2542.
เลขเรียกDS568 .ส725 2542,915.93 จ42ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา