Found: 71,857  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
67,696
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องบางกะปิ / สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร.
ชื่อผู้แต่งกรุงเทพมหานคร. สำนักงานเขตบางกะปิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557.
เลขเรียกDS 589 .B3 ก17ล 2557
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
67,697
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องบางกะปิ / สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2558]
เลขเรียกDS589.B2 ล267 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
67,698
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องปากทะเล : การศึกษาวรรณกรรมลายลักษณ์ : กรณีศึกษาตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ...
ชื่อผู้แต่งแสนประเสริฐ ปานเนียม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิล สไตล์, 2552.
เลขเรียกDS589.P4 ส967
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
67,700
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องพม่า / เรียบเรียงโดย เกษิณี เฉลิมติระกูล
ชื่อผู้แต่งเกษิณี เฉลิมติระกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2541.
เลขเรียกDS527.9 ก799ล 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
67,701
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องพม่ารามัญ / ส. พลายน้อย
ชื่อผู้แต่งส. พลายน้อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2544.
เลขเรียกDS527.9 ส113 2544,390.09591 ส672ล 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
67,702
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องพม่ารามัญ / ส. พลายน้อย.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ พลายน้อย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2544.
เลขเรียกDS485.พ84 ส4 2544,390.09591 ส11ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
67,703
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องพม่ารามัญ / โดย ส. พลายน้อย.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ พลายน้อย.
พิมพลักษณ์นครหลวงฯ : แพร่พิทยา, 2515.
เลขเรียกDS527.9 .ส43 2515,959.1 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
67,704
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องพม่ารามัญ/ ส.พลายน้อย.
ชื่อผู้แต่งส.พลายน้อย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2544.
เลขเรียกDS 527.9 ส113ล 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
67,705
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องพระจอมเกล้า / ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียกDS582.4 .ท54 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,706
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องพระจอมเกล้า / ศาสตราจารย์พิเศษทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา, ผู้เขียน.
ชื่อผู้แต่งทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา, ผู้แต่ง.
เลขเรียกDS581 ท52 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
67,707
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องพระจอมเกล้า : บทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / โดย ทองต่อ กล้วย...
ชื่อผู้แต่งทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2541].
เลขเรียกDS582.4 ท52
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,708
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องพระจอมเกล้า.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2547?.
เลขเรียกDS582.42 .ล74 2547
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,709
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องพระจอมเกล้าฯ / [ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา]
ชื่อผู้แต่งทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2548.
เลขเรียกDS582.4 .ท54 2548,923.1593 จ54ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
67,710
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าหลวง / กันยาบดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บันทึกสยาม, 2539.
เลขเรียกDS582 ล74 2539,923.1593 จ657ก4 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา