Found: 69,787  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
64,321
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพตรา : ศิลานครแห่งอาณาจักรนาบาเทีย : ดินแดนแห่งจินตนาการของนักเดินทางทั่วโลก / เชนทร์ ชนะการณ์.
ชื่อผู้แต่งเชนทร์ ชนะการณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไว้ลาย, 2551.
เลขเรียกDS154.9.P48 ช7พ 2551,915.6904 ช712พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
64,322
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพราะ...จิตงาม = ชีวประวัติและผลงานหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร / มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิต บุรฉัตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2555.
เลขเรียกDS570.6.ง325 พ915 2555,923.6 ม74พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
64,324
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพราะเลือกเกิดไม่ได้: แต่จดทะเบียนการเกิดได้ / รวบรวมบทความ จุฑิมาศ สุกใส
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เดือนตุลา, 2549.
เลขเรียกDS568 พ914 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
64,325
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพราะเหตุใดเจ้าหญิงไดอาน่าจึงมีชู้ : ฉาวรักไดอาน่า / ผกามาศ ปรีชา.
ชื่อผู้แต่งผกามาศ ปรีชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางหลวง, 2537.
เลขเรียกDA591 .ผ26 2537
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
64,326
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพราะแผ่นดินนี้มีคุณ / เรียบเรียงโดย ศ.ศิลาแลง
ชื่อผู้แต่งหลักแก้ว อัมโรสถ (ศ.ศิลาแลง), พ.อ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2557, [2014]
เลขเรียกDS577 ห321พ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
64,327
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพลง ดนตรี ชีวิตชาวดอย / กรรณิการ์ พรมเสาร์ ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : กองทุนชุมชนรักป่า มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ, 2541.
เลขเรียกDS570 .พ47 2541
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
64,328
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพลง ดนตรี และชีวิตชาวดอย [จุลสาร] / ผู้เรียบเรียง กรรณิการ์ พรมเสาร์ ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการประสานและสนับสนุนเครือข่ายงานพัฒนาชาวเขา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535.
เลขเรียกDS ก4พ 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,329
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพลงชีวิตคนค้นฅน / ภาวนา แก้วแสงธรรม.
ชื่อผู้แต่งภาวนา แก้วแสงธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์บูรพา, 2548.
เลขเรียกDS570.9 ภ64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
64,330
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพลงดนตรีและชีวิตชาวดอย / ผู้เรียบเรียง กรรณิการ์ พรมเสาร์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการประสานและสนับสนุนเครือข่ายงานพัฒนาชาวเขา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535.
เลขเรียกDS570.ช62 พ76
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
64,331
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพลงดนตรีและชีวิตชาวดอย / กรรณิการ์ พรมเสาร์...[และคนอื่น ๆ].
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ พรมเสาร์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการประสานและสนับสนุนเครือข่ายงานพัฒนาชาวเขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535.
เลขเรียกDS569 .ก44
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
64,332
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพลงต้องห้ามของปกาเกอะญอ = Song of forbidden / สุวิชาน พัฒนาไพรัวัลย์.
ชื่อผู้แต่งสุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์, 2557.
เลขเรียกDS570.T8 ส879 2557,305.89591 ส879พ 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
64,333
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพลงน้ำระบำเมฆ : รวมวรรณนิพนธ์เพื่อชีวิต / โดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล.
ชื่อผู้แต่งเสกสรรค์ ประเสริฐกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทียนวรรณ, 2531.
เลขเรียกDS570.6.ส765 ส725 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
64,334
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพลงพระพิราพเต็มองค์/ พูลผล อรุณรักถาวร.
ชื่อผู้แต่งพูลผล อรุณรักถาวร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทรงสิทธิวรรณ, 2548.
เลขเรียกDS 568 พ848พ 2548,780.9593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
64,335
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพลงพระราชนิพนธ์ : มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา / ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ สกสค., 2550, [2007]
เลขเรียกDS586 พ919 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา