Found: 69,782  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
64,096
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเบื้องหลังสตาลิน / Svetlana Alliluyeva เขียน ; ม.ร.ว. ชนม์สวัสดิ์ ชมพูนุท แปล.
ชื่อผู้แต่งแอลลิลิวเยฟว่า, สเวตลานา.
พิมพลักษณ์พระนคร : วุฒิศาส์น, 2511.
เลขเรียกDK268.อ87 ช35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
64,097
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเบื้องหลังสัญญาเบาริ่งและประวัติภาคพิสดารของ Sir John Bowring / ไกรฤกษ์ นานา
ชื่อผู้แต่งไกรฤกษ์ นานา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2555.
เลขเรียกDS562 ก976บ 2555,341.37 ก94บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
64,100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเบื้องแรกประชาธิปตัย : บันทึกความทรงจำของผู้อยู่ในเหตุการณ์สมัย พ.ศ. 2475-2500 / สมาคมนักข่าวแห่งป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย, [2516]
เลขเรียกDS584 บ8
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
64,102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปรม ปราณ ปัญจาบ : บันทึกการเดินทางกับภาคสนามอินเดียศึกษาในรัฐปัญจาบ / อภิรัฐ คำวัง
ชื่อผู้แต่งอภิรัฐ คำวัง
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554.
เลขเรียกDS414.2 อ261,915.4 อ47ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
64,103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปรม-ทักษิณ : ใครคือคุณค่าของแผ่นดิน / โดย สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม และเวทิน ชาติกุล.
ชื่อผู้แต่งสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรีน-ปัญญาญาณ, 2552.
เลขเรียกDS570.6 ส34,320.9593 ส15ป 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
64,104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปรม-ทักษิณใครคือคุณค่าของแผ่นดิน? / สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม, และเวทิน ชาติกุล, เขียน.
ชื่อผู้แต่งสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรีน-ปัญญาญาณ, 2553.
เลขเรียกDS570.6 ส192 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
64,105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปรมดนตรี / สุกรี เจริญสุข.
ชื่อผู้แต่งสุกรี เจริญสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียกDS570.6.ป87 ส72 2556,780.78 ส692ป 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
64,107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปรียบเทียบค่านิยมที่ปรากฏในบทสู่ขวัญของพวน ตำบลหาดเสี้ยว สุโขทัย กับค่านิยมที่พึงประสงค์ / ศีลธรรม ...
ชื่อผู้แต่งศีลธรรม ศรีสุข.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2533.
เลขเรียกDS570.พ5 .ศ64 2533,303.372 ศ562ป
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
64,108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปรียบเทียบประเพณีไทยในโครงทวาทศมาสกับประเพณีไทยถิ่นใต้ / สมัย วิถีรุ่งโรจน์.
ชื่อผู้แต่งสมัย วิถีรุ่งโรจน์.
พิมพลักษณ์สงขลา : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสงขลา, [252-?]
เลขเรียกDS588.ต9 ส4ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปรียบเทียบลักษณะและความเชื่อเกี่ยวกับการแต่งกายของชนเผ่าม้งในอดีตกับปัจจุบัน : กรณีศึกษาตำบลเข็กน้อ...
ชื่อผู้แต่งพิไลลักษณ์ หิรัญวิริยะกุล
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกDS570.M5 พ761ป 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
64,110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปลวไฟเลื่อมลายนาค : รวมบทอ่านคัดสรรประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / บุษกร กาญจนจารี.
ชื่อผู้แต่งบุษกร กาญจนจารี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2544.
เลขเรียกDS520.6 บ75,959 บ48ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา