Found: 68,021  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
64,051
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าขานตำนานเมืองแจ๋ม / ฝอยทอง สมวถา(สมบัติ).
ชื่อผู้แต่งฝอยทอง สมวถา(สมบัติ)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2546.
เลขเรียกDS589.C5 ฝ145ล 2546,959.362 ฝ145ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยมหิดล
64,052
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าขานตำนานแม่น้ำเจ้าพระยา = Chaophraya river legend / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
ชื่อผู้แต่งพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามความรู้ม 2555.
เลขเรียกDS568 .พ455 2555,333.9162 พ17ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
64,053
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าขานตำนานใต้ / หัวหน้าโครงการ ศรีศักร วัลลิโภดม ; คณะนักวิจัย พล.ต.ต. จำรูญ เด่นอุดม, อับดุลเลาะ...
ชื่อผู้แต่งศรีศักร วัลลิโภดม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550.
เลขเรียกDS588.ต96 ศ44 2550,959.3 ศ17ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
64,054
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าขานตำนานใต้ : ตำนานเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง สถานที่ และบุคคลสำคัญของท้องถิ่น / จำรูญ เด่นอุดม...
ชื่อผู้แต่งจำรูญ เด่นอุดม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2553.
เลขเรียกDS588.ต96 จ65 2553,959.3 จ217ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
64,055
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าขานโดยลูกหลานเสรีไทย / โดย สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2560.
เลขเรียกDS 585 ล511 2560
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
64,057
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าความตามเทศกาลจีน : ประเพณี ที่มา ความเชื่อ / เจ้าเหม่ยฉวน แปล ; วันทิพย์ สินสูงสุด เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วันทิพย์, 2537.
เลขเรียกDS721 ล7 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,058
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าความหลังครั้งสงคราม / โกวิท ตั้งตรงจิตร.
ชื่อผู้แต่งโกวิท ตั้งตรงจิตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2554.
เลขเรียกDS584.7 .ก94 2554,959.3043 ก87ล 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
64,059
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าสู่กันฟังคติธรรมของจีน / บุญชัย ฉัตตะวานิช.
ชื่อผู้แต่งบุญชัย ฉัตตะวานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2536.
เลขเรียกDS 736 บ426ล 2536,895.1 ล831 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
64,060
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่อง กรุงรัตนโกสินทร์ / กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร
ชื่อผู้แต่งกิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ดอกหญ้า 2000, 2556.
เลขเรียกDS 578.3 ก674ล 2556,959.303 ก674ล
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
64,061
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่อง...เมืองอุบลราชธานี / บำเพ็ญ ณ อุบล.
ชื่อผู้แต่งบำเพ็ญ ณ อุบล.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2545.
เลขเรียกDS589.U2 บ298,959.3 .บ298ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
64,062
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่อง...เมืองอุบลราชธานี / โดย บำเพ็ญ ณ อุบล
ชื่อผู้แต่งบำเพ็ญ ณ อุบล
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25545.
เลขเรียกDS589.U2 บ298ล 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
64,063
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องกรุงศรีฯ : ลำดับความตามพระราชพงศาวดาร / เกริกฤทธี ไทคูนธนภพ.
ชื่อผู้แต่งเกริกฤทธี ไทคูนธนภพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามความรู้, 2553.
เลขเรียกDS578 ก74,959.3023 ก764ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
64,064
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องกรุงสยาม / มงเซเญอร์ ปาลเลกัวซ์ ; แปลโดย สันต์ ท.โกมลบุตร.
ชื่อผู้แต่งปาลเลกัวซ์, ฌัง-บัปติสต์ ค.ศ. 1805-1862.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีปัญญา, 2549.
เลขเรียกDS571 .ป64 2549,959.3 ป27ล 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
64,065
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องกรุงสยาม / เขียนโดย มงเซเญอร์ ปาลเลกัวซ์ ; แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร.
ชื่อผู้แต่งปาลเลกัวซ์, มงเซเญอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีปัญญา, 2552.
เลขเรียกDS581 ป562ล 2552,959.3 ป762ล 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา