Found: 69,414  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
63,991
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพลงชีวิตคนค้นฅน / ภาวนา แก้วแสงธรรม.
ชื่อผู้แต่งภาวนา แก้วแสงธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์บูรพา, 2548.
เลขเรียกDS570.9 ภ64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
63,992
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพลงดนตรีและชีวิตชาวดอย / ผู้เรียบเรียง กรรณิการ์ พรมเสาร์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการประสานและสนับสนุนเครือข่ายงานพัฒนาชาวเขา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535.
เลขเรียกDS570.ช62 พ76
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
63,993
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพลงดนตรีและชีวิตชาวดอย / กรรณิการ์ พรมเสาร์...[และคนอื่น ๆ].
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ พรมเสาร์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการประสานและสนับสนุนเครือข่ายงานพัฒนาชาวเขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535.
เลขเรียกDS569 .ก44
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
63,994
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพลงต้องห้ามของปกาเกอะญอ = Song of forbidden / สุวิชาน พัฒนาไพรัวัลย์.
ชื่อผู้แต่งสุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์, 2557.
เลขเรียกDS570.T8 ส879 2557,305.89591 ส879พ 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63,995
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพลงน้ำระบำเมฆ : รวมวรรณนิพนธ์เพื่อชีวิต / โดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล.
ชื่อผู้แต่งเสกสรรค์ ประเสริฐกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทียนวรรณ, 2531.
เลขเรียกDS570.6.ส765 ส725 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
63,996
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพลงพระพิราพเต็มองค์/ พูลผล อรุณรักถาวร.
ชื่อผู้แต่งพูลผล อรุณรักถาวร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทรงสิทธิวรรณ, 2548.
เลขเรียกDS 568 พ848พ 2548,780.9593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
63,997
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพลงพระราชนิพนธ์ : มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา / ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ สกสค., 2550, [2007]
เลขเรียกDS586 พ919 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
63,998
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพลงพระราชนิพนธ์ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เล่มเล็กที่สุดในโลก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย, 2549
เลขเรียกDS586 พ919 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
63,999
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพลงพระราชนิพนธ์ มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, [2556], [2013]
เลขเรียกDS586 พ919 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
64,000
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพลงพระราชนิพนธ์มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย, 2550
เลขเรียกDS586 พ919 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
64,001
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพลงพระราชนิพนธ์อัครคีตกวีน้อมสดุดี ถวายสักการะ / สำนักกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, 2560
เลขเรียกDS586 พ919 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
64,002
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพลงพื้นบ้านในประเพณีกำฟ้า ของชาวพวน ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย = Folk Songs for ...
ชื่อผู้แต่งสายชล ผดุงพันธ์
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกDS589.S84 ส657พ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
64,003
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพลงยังไม่สิ้นเสียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2517.
เลขเรียกDS570.5 .พ47
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
64,004
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพลงยาวสรรเสริญ พระเกียรติ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเด...
ชื่อผู้แต่งเกื้อ นคร
พิมพลักษณ์นครหลวงกรุงเทพธนบุรี : กรุงไทยการพิมพ์, 2515.
เลขเรียกDS586 ก51,923.1593 ภ671ก81 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
64,005
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ / เกื้อ นคร.
ชื่อผู้แต่งเกื้อ นคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สัตยการพิมพ์, 2517.
เลขเรียกDS586 ก861 2517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา