Found: 65,570  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
63,961
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการตู้หนังสือเฉลิมพระเกียรติ / [จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม]
ชื่อผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2550.
เลขเรียกDS586.1 ส632
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63,962
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการตู้หนังสือเฉลิมพระเกียรติ / [จัดทำโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550.
เลขเรียกDS586 ค287 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
63,963
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการตามพระราชดำริ / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2520.
เลขเรียกDS586 ค961ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
63,964
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการตามพระราชดำริ / สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2518.
เลขเรียกDS586 ส215ค 2518
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
63,965
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการตามพระราชดำริ / สำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2518.
เลขเรียกDS586 .ส215
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
63,966
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการตามพระราชดำริ / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กระทรวงฯ, 2520.
เลขเรียกDS586.8 ก43,309.1593 ศ311ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
63,967
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการตามพระราชดำริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2519.
เลขเรียกDS586 ค94 2519
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
63,968
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการต่างๆตามพระราชประสงค์ / สโมสรไลออนส์ในประเทศไทย ร่วมกับ คณะบุคคลผู้มีความรำลึกในพระมหากรุณาธ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2520.
เลขเรียกDS586 ค961 2520
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63,969
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการทุ่งกุลาร้องไห้ : การศึกษาทบทวนเพื่อปฏิบัติการ (การสรุปผลเสนอผู้บริหาร) = Kula Ronghai Proje...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2524.
เลขเรียกDS566 จ682ท 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
63,970
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการท่องเที่ยวทางโบราณคดีในท้องถิ่น : ตามรอยอดีต ลพบุรี / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
ชื่อผู้แต่งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ฯ, 2544.
เลขเรียกDS589.ล3 ศ73 2544
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
63,971
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการท่องเที่ยวและเสวนาวัฒนธรรมท้องถิ่นครั้งที่ 4 ปราจิณ ถิ่นเมืองโบราณ / จัดโดย ศูนย์มานุษยวิทยาส...
ชื่อผู้แต่งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2544.
เลขเรียกDS589.ป4 ศ73 2544
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
63,972
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการน้ำพระทัยจากในหลวง / ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนตามพระราชดำริ เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนตามพระราชดำริเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศชร.), 2530.
เลขเรียกDS586 ค961 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
63,973
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการน้ำพระทัยจากในหลวง : ความเขียวของอีสานเขียว / ดำเนินการจัดทำ, บริษัท สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.
ชื่อผู้แต่งบริษัท สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ธรรมนิติ, [2532].
เลขเรียกDS588.ต5 ธ44 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63,974
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการน้ำพระทัยจากในหลวง : ความเขียวของอีสานเขียว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2532.
เลขเรียกDS561 ค966
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63,975
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการน้ำพระราชหฤทัยจากในหลวง : ความเขียวของอีสาน / จัดทำโดย สมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, [2535?]
เลขเรียกDS586 ค961 2535?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา