Found: 69,414  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
63,946
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี, [2552?]
เลขเรียกDS589.P44 พ724
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
63,947
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรบุรี / [องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี].
พิมพลักษณ์[เพชรบุรี : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี, 2554?].
เลขเรียกDS589.พ7 พ75
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
63,948
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรบุรี : ชมงานศิลป์ถิ่นช่างตามวัดวังและสัมผัสชีวิตคนบ้านสวนคนประมงริมฝั่งน้ำเพชร/ วิลาวัณย์ ฤดีศ...
ชื่อผู้แต่งวิลาวัณย์ ฤดีศานต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2546.
เลขเรียกDS 589.พ8 ว719พ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
63,950
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรบุรี : หนังสือแนะนำจังหวัด Petchburi / สมศักดิ์ วาจารัตน์ ... (และคนอื่น ๆ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก.พับลิชชิ่งเฮ้าส์, [2540?]
เลขเรียกDS589 P44 พ72 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
63,951
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรบุรี = Phetchaburi / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [Text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556
เลขเรียกDS588.C4 ท163พบ 2556,915.93พบ พ875พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
63,952
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรบุรี ประจวบฯ/ สุริยา บุณยศิริชัย.
ชื่อผู้แต่งสุริยา บุณยศิริชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก.พลพิมพ์ (1996), 2545.
เลขเรียกDS 566.2 ส866พ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
63,953
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรบุรี-รางกระทุ่ม-สาขลา-พระแท่น = Phetchaburi-Rang Krathum-Sakhla-Pratandongrung / เอนก นาวิกมูล...
ชื่อผู้แต่งเอนก นาวิกมูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2555.
เลขเรียกDS567 อ38,709.593 อ83พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
63,954
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรบุรี/ กุศล เอี่ยมอรุณ.
ชื่อผู้แต่งกุศล เอี่ยมอรุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2537.
เลขเรียกDS 589.พ8 ก729พ 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
63,955
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรบุรีประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรม/ นงเยาว์ แสนโกศิก ;บรรณาธิการ ศักดาดิ์ ศิริพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งนงเยาว์ แสนโกศิก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์, 2543.
เลขเรียกDS 586 น146พ 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
63,956
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรบุรีวิจัยและสร้างสรรค์โดยศิลปากร / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, [2560]
เลขเรียกDS589.พ7 พ72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63,957
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรบุรีเมืองงาม : งามงานสกุลช่างเมืองเพชร / สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียกDS589.พ7 ส63 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63,959
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรบูรณ์ / [ผู้เขียนและถ่ายภาพ ปารวี ไพบูลย์ยิ่ง]
ชื่อผู้แต่งปารวี ไพบูลย์ยิ่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2544
เลขเรียกDS589.พ876 ป551พ [2544],915.932704 ป27พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
63,960
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรบูรณ์ / ปารวี ไพบูลย์ยิ่ง, เขียนและถ่ายภาพ.
ชื่อผู้แต่งปารวี ไพบูลย์ยิ่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, [2546].
เลขเรียกDS589.Ph4 พ876 2546,915.9304 ป227พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา