Found: 67,744  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
63,931
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวียดนาม / สุพรรณี ปิ่นมณี แปล ; สรณี วงศ์เบี้ยสัจจ์ บรรณาธิการฉบับภาษาไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2550.
เลขเรียกDS556.5 ห156 2550,915.97 ว614 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
63,932
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวียดนาม / สุพรรณี ปิ่นมณี, ผู้แปลฉบับแรก ; สรณี วงศ์เบี้ยสัจจ์, บรรณาธิการฉบับภาษาไทย ; สุชนา คะเช...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2558.
เลขเรียกDS556.39 ว926 2558,915.97 ว926 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
63,934
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวียดนาม : การรบขั้นแตกหัก / ปรีชา ศรีวาลัย
ชื่อผู้แต่งปรีชา ศรีวาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548
เลขเรียกDS557.7 ป468วย 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
63,936
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวียดนาม : คู่มือนักเดินทางฉบับพกพา/ ข้อมูล : ศุภลักษณ์ สนธิชัย.
ชื่อผู้แต่งศุภลักษณ์ สนธิชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2552.
เลขเรียกDS556.39 ศ721 2552,915.97 ศ246ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
63,937
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวียดนาม : ชิดใกล้...เหมือนไกลห่าง / โดย สมลักษณ์ วงษ์รัตน์.
ชื่อผู้แต่งสมลักษณ์ วงษ์รัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, [2550?].
เลขเรียกDS556.39 ส44,915.97 ส277ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
63,938
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวียดนาม : ประวัติศาสตร์ฉบับพิศดาร = Vietnam : a long history / แต่งโดย เหวียนคักเวียน ; แปลโดย เพ...
ชื่อผู้แต่งเหวียน, คักเวียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2557, [2014]
เลขเรียกDS556.5 ห621ว 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
63,939
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวียดนาม : ประวัติศาสตร์ฉบับพิสดาร = Vietnam : a long history / เหวียนคักเวียน เขียน ; เพ็ชร์ สุมิ...
ชื่อผู้แต่งเหวียน, คักเวียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2557.
เลขเรียกDS556.5 ห621 2557,959.7 ห851ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
63,940
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวียดนาม : ประวัติศาสตร์ฉบับพิสดาร = Vietnam : a long history / แต่งโดย เหงียนคักเวียน ; แปลโดย เพ...
ชื่อผู้แต่งเหงียน, คักเวียน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : The Toyota Foundation ร่วมกับมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2545.
เลขเรียกDS556.5 .ห75 2545,959.7 ห52ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
63,941
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวียดนาม : ประวัติศาสตร์ฉบับพิสดาร = Vietnam : a long history / แต่งโดย เหงียนคักเวียน ; แปลโดย เพ...
ชื่อผู้แต่งเหงียน, คักเวียน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : The Toyota Foundation ร่วมกับมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552.
เลขเรียกDS556.5 .ห75 2552,959.7 ห85ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
63,942
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวียดนาม : สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง การเมือง และการต่างประเทศ / โดย เขียน ธีระวิทย์.
ชื่อผู้แต่งเขียน ธีระวิทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกDS556.12 .ข84 2542,959.7 ข752ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
63,943
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวียดนาม : แผ่นดินหลังสงครามในความงามและความหมาย / ประชาคม ลุนาชัย เขียน
ชื่อผู้แต่งประชาคม ลุนาชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2557.
เลขเรียกDS556.39 ป234 2557,915.97 ป234ว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
63,944
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวียดนาม : ไปเองได้ จ่ายน้อยกว่า เที่ยวมากกว่า สไตล์พี่วุฒิ \& พี่เคท / พี่วุฒิ \& พี่เคท.
ชื่อผู้แต่งพี่วุฒิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส (1989), 2552.
เลขเรียกDS556.39 .ว733 2552,915.97 พ75ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
63,945
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวียดนาม : ประวัติศาสตร์ฉบับพิสดาร = Vietnam : a long history / เหวียนคักเวียน เขียน ; เพ็ชรี สุมิ...
ชื่อผู้แต่งเหวียนคักเวียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2557
เลขเรียกDS528.5 ท445ป 2557,959.7 ห753ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา