Found: 69,303  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
63,931
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพียงพ่อก็พอเพียง = The soul of Siam / จัดทำโดย มูลนิธิศิริวัฒนา.
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : มูลนิธิ, [2559].
เลขเรียกDS586 พ944
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
63,932
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพียงพ่อก็พอเพียง = The soul of Siam / ปรียาธร พิทักษ์วรรัตน์ ; ภาพวาด : ทวีพงษ์ ลิมาภรณ์วณิชย์.
ชื่อผู้แต่งปรียาธร พิทักษ์วรรัตน์.
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : มูลนิธิศิริวัฒนา, 2555.
เลขเรียกDS586 ป473,92 ภพ675
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
63,933
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพียงภาพและความทรงจำ / วรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช
ชื่อผู้แต่งวรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558
เลขเรียกDS577.2 ว212พ 2559,ภน 959.368 ว175พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
63,934
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพียงหนึ่งทะเลชีวิต / [สุมาลี จาติกวนิช].
ชื่อผู้แต่งสุมาลี จาติกวนิช, ท่านผู้หญิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊ฟ, 2534.
เลขเรียกDS570.6.S46 ส843 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63,935
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพียรธรรมตามพ่อสอน / วิชัย อุตสาหจิต.
ชื่อผู้แต่งวิชัย อุตสาหจิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรกณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกDS 586 ว32พ 2560
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
63,936
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อความเข้าใจวัฒนธรรม / เอกวิทย์ ณ ถลาง.
ชื่อผู้แต่งเอกวิทย์ ณ ถลาง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2534.
เลขเรียกDS568 .อ75,306 อ883พ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63,937
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อความเข้าใจวัฒนธรรม : ประมวลข้อคิดเห็นและทัศนะ / เอกวิทย์ ณ ถลาง.
ชื่อผู้แต่งเอกวิทย์ ณ ถลาง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2534.
เลขเรียกDS568 อ7พ8,306.4 อ883พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
63,938
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อความเข้าใจในวัฒนธรรม ประมวลข้อคิดเห็นและทัศนะ / เอกวิทย์ ณ ถลาง
ชื่อผู้แต่งเอกวิทย์ ณ ถลาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ, 2534.
เลขเรียกDS568 อ883พ 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
63,939
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อชาติ เพื่อ humanity : ภารกิจของวีรบุรุษเสรีไทย จำกัด พลางกูร ในการเจรจากับสัมพันธมิตร / ฉัตรท...
ชื่อผู้แต่งฉัตรทิพย์ นาถสุภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2549.
เลขเรียกDS584.7 ฉ63,920.7 จ62พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
63,940
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อชาติ เพื่อ humanity : ภารกิจของวีรบุรุษเสรีไทย จำกัด พลางกูร ในการเจรจากับสัมพันธมิตร / ฉัตรทิพ...
ชื่อผู้แต่งฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2484-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2556.
เลขเรียกDS584.7.จ62 ฉ63 2556
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
63,941
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนฉันคานธี : ความทรงจำวัยเยาว์กับมหาตมา คานธี / นารายณ์ เทสาอี เขียน ; เฉลิมชัย ทองสุข แปล ; ไ...
ชื่อผู้แต่งเทสาอี, นารายณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2547.
เลขเรียกDS481.G3 ท75,923.2 ท58พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
63,942
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนชาวยุโรป / พรรณพิมล คชะสุต เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งพรรณพิมล คชะสุต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2534.
เลขเรียกD923 .พ45,914 พ264พ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63,943
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนชาวยุโรป / พรรณพิมล คชะสุต, เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2534.
เลขเรียกD907 พ953 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63,944
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนตาย สหายศึก = Band of brothers / Stephen E. Ambrode, เขียน ; นพดล เวชสวัสดิ์, แปล.
ชื่อผู้แต่งแอมโบรส, สตีเฟน อี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2548.
เลขเรียกD769.347 อ8พ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา