Found: 67,744  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
63,886
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องไทย ๆ เล่ม 1- / เทพชู ทับทอง.
ชื่อผู้แต่งเทพชู ทับทอง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สองเรา, [2535-].
เลขเรียกDS562.15 ท73,904.593 ท562ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
63,887
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องไปชะวา ครั้งที่ 3 : นับเป็นประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 67 / พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กร...
ชื่อผู้แต่งดำรงราชานุภาพ สมเด็จฯ กรมพระยา 2405-2486.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2517.
เลขเรียกDS646.2 .ด64
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
63,888
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องไปชะวา ครั้งที่ 3 นับเป็นประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 67 / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงร...
ชื่อผู้แต่งดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2480.
เลขเรียกDS646.2 .ด68
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63,889
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องไปชะวาครั้งที่ 3 นับเป็นประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 67 / พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพ...
ชื่อผู้แต่งดำรงราชานุภาพ สมเด็จฯ กรมพระยา 2405-2486.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2517.
เลขเรียกDS646.2 .ด678
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
63,890
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องไปสุมาตรา เมื่อ พ.ศ.2476 / พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ.
ชื่อผู้แต่งดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2506.
เลขเรียกDS646.1 .ด66 2506
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63,891
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องไปสุมาตรา เมื่อ พ.ศ.2476 / พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ.
ชื่อผู้แต่งดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : หห้างหุ้นส่วน ช. ชุมชนช่าง, 2516.
เลขเรียกDS646.1 .ด66 2515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63,893
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าให้ลูกฟัง / พระยาสัจจาภิรมย์ อุดมราชภักดี (สรวง ศรีเพ็ญ)
ชื่อผู้แต่งสัจจาภิรมย์อุดมราชภักดี พระยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2557.
เลขเรียกDS578.32.ส341 ส551 2557/2,92 ส551ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
63,894
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าให้ลูกฟัง : ชีวิตข้าราชการมหาดไทยยุคใกล้อวสานสมบูรณาญาสิทธิราชย์ / ของ พระยาสัจจาภิรมย์อุดมราชภั...
ชื่อผู้แต่งสัจจาภิรมย์อุดมราชภักดี, พระยา, 2427-2502.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มติชน, 2557.
เลขเรียกDS570.5.ส62 ส62 2557
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
63,895
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล้าข้าวผู้ไทย: ศึกษากรณีบ้านหนองสูง ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร / วิทยา นาควิเชียร
ชื่อผู้แต่งวิทยา นาควิเชียร
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกDS568 ว582ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
63,896
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 4. [videorecording].
เลขเรียกDVD0660 v.1m
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
63,897
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวนิส = Venice in love / ปิยนันท์ เลาหบุตร.
ชื่อผู้แต่งปิยนันท์ เลาหบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Fullstop, 2552.
เลขเรียกDG672.2 .ป64 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63,898
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวนิสพิศวาส = Venice \& romantic route / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2552.
เลขเรียกDG672.2 .ธ43 2552,914.531 ธ174ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
63,899
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวลาเป็นของมีค่า / พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
ชื่อผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า, ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ1999, 2542
เลขเรียกDS570.6.ศ211 ก412ว 2542,923.1593 ก15ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
63,900
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวลาเป็นของมีค่า / โดย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
ชื่อผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมเด็จฯ เจ้าฟ้า 2466-2551.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทด้านสุทธาการพิมพ์, 2527.
เลขเรียกDS570.6.S67 .ศ17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา