Found: 69,323  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
63,886
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรบูรณ์ = Phetchabun.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Trips Magazine, 2547.
เลขเรียกDS589.พ7 ท46 2547
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
63,887
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรบูรณ์-เลย : การสำรวจเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ท.ท.ท.], 2529.
เลขเรียกDS589.พ876 พ876
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
63,888
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรบูรณ์-เลย : การสำรวจเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ททท., 2529.
เลขเรียกDS566 ก455พ 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
63,889
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรบูรณ์-เลย : การสำรวจเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว / การท่องเที่ยวแห่งประเศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ททท., 2529.
เลขเรียกDS589.พ8 ก65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63,890
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรพิจิตร / ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2544.
เลขเรียกDS589.P5 พ876,915.9353 ว546พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
63,891
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรรัตนขัตติยนารีศรีพิสุทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกDS570.45.พ72 พ73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63,892
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรร่วงจากพงศาวดารจีน / ส.ว.พ. และ อารยา, แปลและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยินหยาง, 2534.
เลขเรียกDS706 พ7 2534,951 พ 855 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63,893
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรร่วงจากพงศาวดารจีน / ส.ว.พ. และอารียา แปลและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2548.
เลขเรียกDS736 พ876,951 พ82พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
63,894
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรในเพชรบุรี / ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ. ศูนย์พัฒนาหนังสือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2536.
เลขเรียกDS589.Ph41 ก169พ 2536,915.93 ก445พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
63,895
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรในเพชรบุรี / ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2536.
เลขเรียกDS589.P4 .พ521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
63,896
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรในเพชรบุรี : หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา / กรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2536.
เลขเรียกDS589.P4 ห144
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
63,897
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรในเรือนคำ / พระพุทธเจ้าหลวง
ชื่อผู้แต่งจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลายกนก, [253-?]
เลขเรียกDS582 จ657พ 253-?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
63,898
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรในเรือนคำ / พระพุทธเจ้าหลวง
ชื่อผู้แต่งพระพุทธเจ้าหลวง
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ลายกนก, [253-]
เลขเรียกDS582 พ353พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
63,899
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพตรา : ศิลานครแห่งอาณาจักรนาบาเทีย : ดินแดนแห่งจินตนาการของนักเดินทางทั่วโลก / เชนทร์ ชนะการณ์.
ชื่อผู้แต่งเชนทร์ ชนะการณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไว้ลาย, 2551.
เลขเรียกDS154.9.P48 ช7พ 2551,915.6904 ช712พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63,900
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพราะ...จิตงาม = ชีวประวัติและผลงานหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร / มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิต บุรฉัตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2555.
เลขเรียกDS570.6.ง325 พ915 2555,923.6 ม74พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา