Found: 64,192  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
62,446
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแสง น้ำ และรวงข้าว : ทักษะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นอื่น = Light, Water and Rice Stalk : Cultural Fluency...
ชื่อผู้แต่งเดชา ตั้งสีฟ้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา (โครงการจัดพิมพ์คบไฟ), 2560.
เลขเรียกDS588.ต8 ด72 2560
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
62,447
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแสงคือสี สีคือแสง / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
ชื่อผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นท์, 2550.
เลขเรียกDS712 ท732,779.99151 ท622ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
62,448
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแสงนั้นมิจางหาย / วงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์, บรรณาธิกา
ชื่อผู้แต่งวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2552
เลขเรียกDS578.32.K35 ส966 ล.1-3 2550-<2552>,923.1593 ก117ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
62,450
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแสงรำไร ณ ปลายฟ้า : มหากษัตรืย์ เจ้าแห่งภูมินทร์ / ยอดมาลา มาลา.
ชื่อผู้แต่งยอดมาลา มาลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยอดมาลา, ม.ป.ป.
เลขเรียกDS586 ย175ส [255-],923.1593 ย194ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
62,451
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแสงรำไร ณ ปลายฟ้า มหากษัตรา เจ้าแห่งภูมินทร์ / ยอดมาลา มาลา
ชื่อผู้แต่งยอดมาลา มาลา
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ยอดมาลา, 2560
เลขเรียกDS586 ย-ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
62,452
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแสงรำไร ณ ปลายฟ้า มหากษัตรา เจ้าแห่งภูมินทร์ / ยอดมาลา มาลา ; ฮาร์ม นพคุณ, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งยอดมาลา มาลา.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ยอดมาลา พับลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียกDS571 ย175ส,923.1593 อ644พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
62,453
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแสงสว่างแห่งตะวันออก : คิม อิล ซุง ประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ / สวัสดิ์ บรรเทิงสุข.
ชื่อผู้แต่งสวัสดิ์ บรรเทิงสุข.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ดารารัตน์การพิมพ์, 2535.
เลขเรียกDS934.6.ค67 ส53,923.15193 ค451ส 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
62,454
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแสงสูรย์ส่องหล้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเทิดพระเกียรติพระเชษฐภคินี 84 พรรษา / คณะกรรมการจัดทำหนังสือเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกDS578.32.K35 ส965 2551,929.709593 ค14ส 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
62,455
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแสงหนึ่งคือรุ้งงาม / [ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม].
ชื่อผู้แต่งทัศนาวลัย ศรสงคราม, ท่านผู้หญิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2550.
เลขเรียกDS586.5.ก65 ท64 2550,92 นร236
62,456
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแสงหนึ่งส่องสว่าง ณ กลางใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2551.
เลขเรียกDS586.5.ก65 ก46,923.1593 น46ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
62,457
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแสงแห่งแผ่นดิน / บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) [text]
ชื่อผู้แต่งบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560.
เลขเรียกDS 586 ส72 2560,อ 923.1593 บ226ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
62,458
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแสงใต้ในมรสุม / วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง.
ชื่อผู้แต่งวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2550.
เลขเรียกDS588.ต953 ว67 2550,089.95911 ว849ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
62,459
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแสดงบรรยายพงศาวดารสยาม / พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ทรงบรรยาย.
ชื่อผู้แต่งดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, 2467.
เลขเรียกDS562 .ด645 2467,959.303
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา