Found: 63,985  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
62,236
image
Type Book
Titleแลเลลันตา : จากสึนามิสู่ชีวิตที่ทระนง / แม้นวาด กุญชร ณ อยุธยา.
Authorแม้นวาด กุญชร ณ อยุธยา.
Imprintสมุทรปราการ : พงษ์วรินการพิมพ์, 2550.
Call NumberDS589.ก3 ม83 2550,363.349583 ม767ล 2550
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
62,239
image
Type Book
Titleแลไปข้างหลัง / ส. พลายน้อย ผู้เขียน.
Authorส. พลายน้อย.
Imprintกรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2544.
Call NumberDS568 ส3ล 2545
Libraryมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
62,240
image
Type Book
Titleแล้วคุณจะรัก...Bangalore.
Imprintปทุมธานี : งานนิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547.
Call NumberDS414.2 .ล85 2547,915.4 ล954
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
62,241
image
Type Book
Titleแล้วคุณจะรัก...บังกาลอร์/.
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547.
Call NumberDS 414.2 ล959 2547
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
62,242
image
Type Book
Titleแวะสแกนดิเนเวีย / ขจัดภัย บุรุษพัฒน์.
Authorขจัดภัย บุรุษพัฒน์.
Imprintกรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2538.
Call NumberDL11.5 .ข24,914.8 ข121ว
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
62,243
image
Type Book
Titleแว่นต่างสี สังคมศาสตร์ : ตุรกี / คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Authorมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะสังคมศาสตร์.
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยฯ, 2540.
Call NumberDR416 ม56
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
62,244
image
Type Book
Titleแว่นต่างสี สังคมศาสตร์ : ตุรกี / บรรณาธิการ, ดวงพันธ์ หรรษา ; ผู้ช่วยบรรณาธิการ, มาลินี แซ่เตือง.
Imprintกรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540.
Call NumberDR429.4 ว942 2540,915.61 ว943 20
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
62,245
image
Type Book
Titleแสกเต้นสาก : กระบวนการขัดเกลาทางสังคม ศึกษากรณีแสกเต้นสากบ้านอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม = Sa...
Authorอัมพร ยะวรรณ.
Imprintมหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543.
Call NumberDS570.ส8 อ64 2543
Libraryศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
62,246
image
Type Book
Titleแสง น้ำ และรวงข้าว : ทักษะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นอื่น = Light, Water and Rice Stalk : Cultural Fluency...
Authorเดชา ตั้งสีฟ้า.
Imprintกรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา (โครงการจัดพิมพ์คบไฟ), 2560.
Call NumberDS588.ต8 ด72 2560
Libraryศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
62,247
image
Type Book
Titleแสงคือสี สีคือแสง / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
Authorเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ.
Imprintกรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นท์, 2550.
Call NumberDS712 ท732,779.99151 ท622ส
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
62,248
image
Type Book
Titleแสงนั้นมิจางหาย / วงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์, บรรณาธิกา
Authorวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์, บรรณาธิการ
Imprintกรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2552
Call NumberDS578.32.K35 ส966 ล.1-3 2550-<2552>,923.1593 ก117ส
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล