Found: 62,760  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
31
image
Type Book
Title"การศึกษาภูมิปัญญามูเซอแดง บ้านหัวปาย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน" : รายงานวิจัยเพื่อท...
Authorยาโพ จะตีก๋อย.
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548.
Call NumberDS570.ม7 ย693 2548
Libraryศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
32
image
Type Book
Title"กำแพงเมืองจีน" / ป. รัตนปัญญา.
Authorป. รัตนปัญญา.
Imprintกรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2538.
Call NumberDS719 .ป15,915.104 ป11ช
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
33
image
Type Book
Title"ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่ / ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
Authorธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
Imprintกรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2561.
Call NumberDS 584 ธ217ข 2561,320.9593 ธ217ข 2561
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
34
image
Type Book
Title"คณะการเมือง" หลังการปฏิวัติสยาม: พลวัต พัฒนาการ และชะตากรรมของระบบไร้พรรค / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.
Authorภูริ ฟูวงศ์เจริญ.
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
Call NumberDS 575 ภ417 2560,320.9593 ภ417ค
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
36
image
Type Book
Title"คนไท" ไม่ใช่ "คนไทย" แต่เป็นเครือญาติชาติภาษา : รวมความรู้ "ไทยศึกษา" ของ "ศาสตราจารย์สองแผ่นดิน" ...
Authorเจีย แยนจอง.
Imprintกรุงเทพฯ : มติชน, 2548.
Call NumberDS569 .จ83 2548,959.3 จ 926 ค 2548
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
..more
37
image
Type Book
Title"คนไทย" หลายเผ่าพันธุ์ในสุวรรณภูมิ 3,000 ปี / สุจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ.
Imprintกรุงเทพฯ : มติชน, 2548.
Call NumberDS523.4.ต9 ค33 2548
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
40
image
Type Book
Title"จดหมายเหตุ การสัมมนาวิชาการ 500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทยกับโปรตุเกสและชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 20...
Imprintสมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ; กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556, [2013].
Call NumberDS จ35 2556
Libraryมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
41
image
Type Book
Title"จดหมายเหตุ การสัมมนาวิชาการ 500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทยกับโปรตุเกสและชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 20...
Imprintสมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ; กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556.
Call NumberDS575.5.P8 จ131 2556
Libraryมหาวิทยาลัยมหิดล
43
image
Type Book
Title"จอมทัพไทย" อนุสรณ์การตรวจพลและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ในวันพระราชพิธีเฉลิมพระ
Imprintพระนคร : โรงพิพม์สำนักธรรมเนียมนายกรัฐมนตรี, 2506.
Call NumberDS586.8 .จ55
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
45
image
Type Book
Title"จากบรรพชนถึงลูกหลาน ขี้เหล็กใหญ่ชัยภูมิ" / [ผู้เขียนและเรียบเรียง นันทวรรณ เหล่าฤทธิ์]
Authorนันทวรรณ เหล่าฤทธิ์
Imprint[กรุงเทพฯ] : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน) : ทีมงานนักมานุษยวิทยาเดินดินบ้านขี้เหล็กใหญ่ ชัยภูมิ, 2557.
Call NumberDS589.ช399 น424จ 2557
Libraryมหาวิทยาลัยขอนแก่น