Found: 68,021  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
286
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี พระราชสมัญญานามพระปิยมหาราชกับการศึกษาไทย / [บรรณาธิการ, อัครราชย์ บุญญาศิริ, ภรณี ธนภรรคภวิน...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2551?
เลขเรียกDS 582 ร19 2551
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
287
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี พระราชสมัญญานามพระปิยมหาราชกับการศึกษาไทย / อัครราชย์ บุญญาศิริ และ ภรณี ธนภรรคภวิน บรรณาธิกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2551.
เลขเรียกDS582 .ห37 2551
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
288
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี พระสารประเสริฐ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊ฟ, 2532.
เลขเรียกDS578.32.ส669 ร194,92 ส27ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
289
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี พลตรี พระเจ้าวงวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ = The centennial of H.R.H. Prince Wan Wait...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊ฟ, 2534.
เลขเรียกDS570.6.น21 ส691ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
290
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ พ.ศ. 2534 = The Centennial of H.R.H. Princ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊ฟ, 2534.
เลขเรียกDS570.6.น21 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
291
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ = The centennial of H.R.H. Prince Wan Waitha...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2534.
เลขเรียกDS582.54.น45 ค35,923.2593 ห15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
292
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2534.
เลขเรียกDS582.54.น45 ค36,923.29593 ค14ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
293
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : ในงานไหว้พระพุทธชินราชประจำปี วัดเ...
ชื่อผู้แต่งกิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดำรงวิทยา, 2548.
เลขเรียกDS582.58 ก63,อ 779 ก73ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
294
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ระนอง-ระยอง มนต์เสน่ห์เมืองเก่า ขุนเขาทะเลงาม / ภราดร ศักดา [Text]
ชื่อผู้แต่งภราดร ศักดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559.
เลขเรียกDS589.ร6 ภ46,959.3 ภ191ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
295
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ราชนาวิกสภาความภูมิใจของราชนาวีไทย / คณะกรรมการอำนวยการ ราชนาวิกสภาแห่งราชนาวีสยาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการ ราชนาวิกสภา, [2559?]
เลขเรียกDS574 ร54 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
296
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว / [มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเ...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ? : ม.ป.พ., 2536].
เลขเรียกDS570.3.ป2 ม75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
297
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี วิถีปากนํ้าโพ : ความหลากหลายทางวัฒธรรมและชาติพันธ์ในนครสวรรค์
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2559
เลขเรียกDS589.N36 ร543 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
298
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี วิถีปากนํ้าโพ : ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของจังหวัดนครสวรรค์
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2559
เลขเรียกDS589.N36 ร54 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
299
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ศรีบูรพา กุหลาบ สายประดิษฐ์.
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 2548.
เลขเรียกDS578.32 ร192ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
300
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป / มูลนิธิพระบรมราช...
ชื่อผู้แต่งมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2423-2468.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560.
เลขเรียกD521 ม113ห ล.1-6 2560,940.3 ม113ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา