Found: 8,351  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ผู้พิชิตผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ / ดวงธิดา ราเมศวร์
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, 2558
เลขเรียกCT203.ท9 ด193 2558,923.2 ด193ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 มิถุนายน 2550- วันกัลยาณิวัฒนา / สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเข...
พิมพลักษณ์ปัตตานี : มหาวิทยาลัย, 2550-
เลขเรียกCT1548.ก6 ห531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 รอบ ประยูร อุลุชาฎะ / ประยูร อุลุชาฎะ
ชื่อผู้แต่งประยูร อุลุชาฎะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2531
เลขเรียกCT25 .ป17,709.593 ป17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 รอบ ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2543.
เลขเรียกCT1548.P67 ร186 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ : ผู้รวมชาติรวมแผ่นดิน / เอกนรี พรปรีดา : บก. เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิก, ค.ศ. 2009 [2552]
เลขเรียกCT203.T5 ห531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ผู้รวมชาติรวมแผ่นดิน / เอกนรี พรปรีดา เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งเอกนรี พรปรีดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิก, [2551?].
เลขเรียกCT203.ท9 อ752
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 คนดังนอกตำรา / ชานันท์ ยอดหงษ์ ; ปรามิทร์ เครือทอง, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งชานันท์ ยอดหงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานดี, 2556
เลขเรียกCT 1541 ช521ห 2556,920 ช25ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 บุคคลในประวัติศาสตร์โลก / ป้าเวนดี้.
ชื่อผู้แต่งป้าเวนดี้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซันไซล์ด, 2551.
เลขเรียกCT203.T5 ป6ห 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี หอจดหมายเหตุแห่งชาติ / เรียบเรียงโดย จุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ... (และคนอื่น ๆ)
ชื่อผู้แต่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2545
เลขเรียกCD2157.5 ห375ห 2545,027 ศ528ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง500 things you should know about history / Andrew Langley, Fiona Macdonald, Jane Walker ; consultan...
ชื่อผู้แต่งLangley, Andrew.
พิมพลักษณ์Essax : Bardfield Press, c2005.
เลขเรียกCB311 .L355 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง55 ปี คณะโบราณคดีกับการอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมของชาติ / โดย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ; ก...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกCC65 .ศ64 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 รอบ ฉลองชัย ดร.สุข พุคยาภรณ์ 12 มกราคม 2531.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทพรัตนการพิมพ์, 2531.
เลขเรียกCT1548.S9 .ห11
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 stories of Royal lineage / writers, Jane Kanjanaphoomin...[et al.] ; editors, Karla Cripps and K...
พิมพลักษณ์Bangkok : Media Expertise International (Thailand), c2008.
เลขเรียกCS1254 S58 2008,920 S625
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี จักษ์พัฒนา / จักษ์พัฒนา อภัยจิตร
ชื่อผู้แต่งจักษ์พัฒนา อภัยจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2545.
เลขเรียกCT1548.จ2 จ234
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา