Found: 6,157  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
5,866
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสนาบดีถ่อย / อนันต์ สายศิริวิทย์ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนหนังสือ, 2521.
เลขเรียกAC158 ส912 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5,867
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสริมศาสตร์ ประมวลสิ่งที่น่ารู้ / โกมล สาแก่งทราย.
ชื่อผู้แต่งโกมล สาแก่งทราย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2513
เลขเรียกAC158 ก81,039.591 ก-ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5,868
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสาวนิต กิติยากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมพงษ์, 2516.
เลขเรียกAC158.อ3 ส755 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5,869
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสาวนิต กิติยากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมพงษ์, 2516.
เลขเรียกAC158 ท6 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5,870
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสียงจากปัญญาชนสยามวัย 77 : คำพูดและข้อเขียนเมื่อ ส. ศิวรักษ์ อายุเกินค่อนศตวรรษ / สุลักษณ์ ศิวรัก...
ชื่อผู้แต่งสุลักษณ์ ศิวรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2553.
เลขเรียกAC159.ส72 ส76,089.9591 ส11ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
5,871
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นทาง [จุลสาร].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 25..].
เลขเรียกAC ส73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5,872
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นทางธรรมชาติ สู่วิถีวัฒนธรรม / ปัญญา วารปรีดี.
ชื่อผู้แต่งปัญญา วารปรีดี.
พิมพลักษณ์สระแก้ว : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว, 2553.
เลขเรียกAC159 .ป62 2553
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5,873
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นทางเดินวิชาการ : 4 ทศวรรษ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พ.ศ.2509-2549.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ม, [2549?].
เลขเรียกAI21 ส897,300 ส897 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5,874
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นทางแห่งความสำเร็จ : THE WAY TO SUCCESS / กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. กองพัฒนานักศึกษา
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏ, 2559
เลขเรียกArc 016.9 ม246ส 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5,875
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นทางแห่งเกียรติยศ / กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. กองพัฒนานักศึกษา
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏ, 2558
เลขเรียกArc 016 ม246ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5,876
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นสายเลื่อมลายมุก : ศิลปะวิจิตรงานช่างหลวง / สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. สถาบันอยุธยาศึกษา
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกArc 016.1 ม246ส 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5,877
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหตุการณ์ปัจจุบัน / สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ [text]
ชื่อผู้แต่งสุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วี.พริ้นทร์ (1991), 2560.
เลขเรียกAC159 ส769ห 2560,330.9593 ส769ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5,878
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหตุเกิดที่เมืองไทย / ปางบรรพ์.
ชื่อผู้แต่งปางบรรพ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2549.
เลขเรียกAG243 ป62,089.95911 ป225ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5,879
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหตุใดเราจึงยังมีชีวิตอยู่ / นิ้วกลม
ชื่อผู้แต่งนิ้วกลม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : KOOB, 2560, [2017]
เลขเรียกAC159 น672ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5,880
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหนือกาลเวลา : รวมบทความหลากหลายท้าทายและสร้างสรรค์เกี่ยวกับปรัชญา ศาสนา ภาษา วรรณคดี วัฒนธรรมประเพ...
ชื่อผู้แต่งเอื้อน เล่งเจริญ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ? : ม.ป.พ.], 2533.
เลขเรียกAC159 อ84
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา