Found: 5,294  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี ชีวิตนักวิชาการสู่งานบ้านเมือง / สุชัย เจริญรัตนกุล text
ชื่อผู้แต่งสุชัย เจริญรัตนกุล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เจริญผลกราฟฟิค, 2558
เลขเรียกCT1548.ส75 ห111,WZ100 ส757 2558,923.2 ส757ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี ทวีป ทวีพาณิชย์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : [ม.ป.พ.], 2537.
เลขเรียกCT1548.T38 ห2 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี นิพนธ์ พัวพงศกร / มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2551.
เลขเรียกCT1548.น63 ห111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี บัณฑร อ่อนดำ ยิ่งนานยิ่งมั่นคง / โครงการชาวนาไทยศึกษา
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โครงการ, 2538.
เลขเรียกCT1544 ห111 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี ประสานธรรม ประสานใจ / กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง.
ชื่อผู้แต่งกรมการปกครอง. กองวิชาการและแผนงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, 2540.
เลขเรียกCT1548.ป399 ก466ห,354.593 ก466ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี ประสานธรรม ประสานใจ ประสาน สุขรังสรรค์ / กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง.
ชื่อผู้แต่งกรมการปกครอง. กองวิชาการและแผนงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, 2540.
เลขเรียกCT1548.ป46 ก44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี พชร อิศรเสนา ณ อยุธยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ., 2538?]
เลขเรียกCT1548.P2 .ห11
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี พิภพ ธงไชย "ทางเลือก" ที่ข้ามพ้นวาทกรรม / [บรรณาธิการ สุริยะใส กตะศิลา]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.), 2548.
เลขเรียกCT1548.พ6365 ห23 2548,923.2593 พ36ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี อธิบดีฉลอง.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, [2534?]
เลขเรียกCT1548.ฉ45 ห24
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี ในความทรงจำ พลเอกแป้ง มาลากุล ณ อยุธยา/อุษณีย์ เกษมสันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส์, 2542.
เลขเรียกCT 1548.ป811 อ863ห 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปีอาจารย์ชงค์ วงษ์ขันธ์ / พีรศักดิ์ ศิริพานิชกร...[และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งพีรศักดิ์ ศิริพาณิชกร.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : หัตถโกศลการพิมพ์, 2528.
เลขเรียกCT1548.ช2 ศ64 2528
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ปี ลี้ภัยในสวีเดน / โดย พิมาน วิมลมาลย์.
ชื่อผู้แต่งพิมาน วิมลมาลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วทานีย์, 2528.
เลขเรียกCT1548 พ64,309.1485 พ729จ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ผู้พิชิต = The conqueror / ดาณุภา ไชยพรธรรม เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งดาณุภา ไชยพรธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิก, 2548.
เลขเรียกCT203.T5 ด63 2548,920 ด382จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 รอบ พูนศุข พนมยงค์ 2 มกราคม 2539.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปาปิรุสพับลิเคชั่น, 2539.
เลขเรียกCT1548.พ72 จ75 2539,920.72 จ54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา