Found: 3,775  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
1
image
Type Book
Title"ครอบจักรวาล" : รวมนานาสาระจากรายการวิทยุ / ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ; โรจน์ งามแม้น ผู้รวบรวม.
Authorถนัดศรี สวัสดิวัตน์, ม.ร.ว.
Imprintกรุงเทพฯ : ไลฟ์มีเดีย, [2528-]
Call NumberAC159 .ถ35
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
Type Book
Title"ทำควาย ! อะไรวะ" : เด็กอายุต่ำกว่า 40 ปี ไม่ควรอ่าน / โดย กิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฎ์.
Authorกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฎ์.
Imprintกรุงเทพฯ : สะพานควาย, 2548.
Call NumberAC159 ก675,089.95911 ก729ท 2548
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6
image
Type Book
Title"ภูมิรู้สู้วิกฤต" : เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 3 / [นุชจรี ใจเก่ง, บรรณาธิการ]
Imprintกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ, 2555.
Call NumberAM79.ท9 ภ74 2555,390.09593 ภ675
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
7
image
Type Book
Title"ร้ายสาระ" ตอน หลายสาระ / ศิลป์ อิศเรศ.
Authorศิลป์ อิศเรศ.
Imprintกรุงเทพฯ : ไอเดีย เมกเกอร์, 2545.
Call NumberAC159 .ศ665 2545,030 ศ523ร
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
Type Book
Title"ศึกษาสิ่งของเข้าใจผู้คน" 30 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ / บรรณาธิการ, พจนก กาญจนจันทร
Imprint[ปทุมธานี] : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
Call NumberAM79.T5 ศ631 2560
Libraryมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
Type Book
Title"เทิดพระบารมี" หนังสือวันเด็กแห่งชาติ 2542 / กระทรวงศึกษาธิการ
Imprintกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2542
Call NumberAC159 ท712 2542
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
10
image
Type Book
Title"เรื่องเล่าชาวดิน" ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Authorมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Imprintกรุงเทพ : นิวธรรมดาการพิมพ์ จำกัด, 2556
Call NumberArc017 ม246ร 2556
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
11
image
Type Book
Title...if your name was changed at Ellis Island / by Ellen Levine ; illustrated by Wayne Parmenter.
AuthorLevine, Ellen.
ImprintNew York : Scholastic Inc., 1993.
Call NumberAC 325.73 L665I 1993
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
14
image
Type Book
Title1 ศตวรรษจากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าสู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / [บรรณาธิการ อนันต์ ...
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Imprint[พระนครศรีอยุธยา] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, [2548]
Call NumberLG395.T5.ร425อย ร425 [2548],Arc 016 ม246ห 2548
Libraryมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
15
image
Type Book
Title10 ปี หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ / พระมหาโยธิน ฐานิสฺสโร
Authorพระมหาโยธิน ฐานิสฺสโร, ผู้เรียบเรียง
Imprintเชียงราย : โรงพิมพ์อินเตอร์พริ้นท์, 2549
Call NumberAM79.T5 ส724 2549
Libraryศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)