Found: 250  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมชนสงฆ์ ในเชียงใหม่ : ประวัติศาสตร์ชุมชน / สมโชติ อ๋องสกุล.
ชื่อผู้แต่งสมโชติ อ๋องสกุล.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์ล้านนาศึกษา, 2561.
เลขเรียกBQ6140 ส241 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องญาณวิทยา = Epistemology / วนิดา ขำเขียว.
ชื่อผู้แต่งวนิดา ขำเขียว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางกอกบล๊อก, 2561.
เลขเรียกBD168.T5 ว169 2561,121 ว169ญ 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องญาณสังวรบูชา : พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) / รักพ...
ชื่อผู้แต่งรักพงษ์ แซ่โซว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุภา, 2561.
เลขเรียกBQ 946 .C42 ร111 2561
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดรามา สุตรา / กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช.
ชื่อผู้แต่งกฤดิกร วงศ์สว่างพานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2561.
เลขเรียกBF637.ข63 ก43 2561,154.24 ก273ด 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดวงตาแห่งชีวิต / เขมานันทะ เขียน.
ชื่อผู้แต่งเขมานันทะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมมะ, 2561.
เลขเรียกBQ4075 ข661ด 2561
ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดูห้องก็รู้อนาคต / มะสึดะ มิทสึฮิโระ : เขียน ; ไชยวัตร ลิ้มสมเกียรติ : แปล
ชื่อผู้แต่งมิทสึฮิโระ, มะสึดะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2561
เลขเรียกBF 1779.F4 ม285ด,133.3337 ม575ด 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต่อยังไงไม่ให้เป็นรอง / Chris Voss, Tahl Raz เขียน ; วีระวัฒน์ เตชะกิจจาทร แปล.
ชื่อผู้แต่งวอสส์, คริส.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูฟ พับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียกBF637.N4 ว371 2561,158.5 ว371ต 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถามหัวใจ ทำไมร้าย / Shozo Shibuya เขียน ; นิพดา เขียวอุไร แปล ; พรรณรวี อกนิษฐาภิชาติ บรรณาธิการต้นฉ...
ชื่อผู้แต่งชิบุยะ, โชโซ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2561.
เลขเรียกBF176 ช574 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ : รู้เรา รู้เขา / ศรีเรือน แก้วกังวาล.
ชื่อผู้แต่งศรีเรือน แก้วกังวาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2561.
เลขเรียกBF698.3 ศ243ท 2561,155.2 ศ173ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีและปัญหาจริยศาสตร์ = Theories and ethical problems / ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ และ พระมหามฆวินทร์ ปุริส...
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ อัตพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอมม่า ดีไซน์แอนด์พริ้นท์, 2561.
เลขเรียกBJ 1185 .T5 ช116 2561,170 ช432ท 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำชีวิตให้ดีขึ้นด้วยกฎ 30 วินาที / อลิชา โรเบิร์ตส์.
ชื่อผู้แต่งอลิชา โรเบิร์ตส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2561.
เลขเรียกBF637.C4 อ425 2561,158.1 อ426ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำแล้วดี แต่เลิกแล้วดีกว่า / ผู้เขียน วาตานาเบะ ปง ; ผู้แปล โยซุเกะ
ชื่อผู้แต่งวาตานาเบะ, ปง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561, [2018]
เลขเรียกBF636 ว459ท 2561,158.1 ว459ท 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำไม คนจนยิ่งจน คนรวยยิ่งรวย / เรียบเรียง หลิว หย่ง เซิง ; แปล เพ็ญศิริ รัตนศรี
ชื่อผู้แต่งหลิว, หย่ง เซิง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วารา พับลิชชิ่ง, 2561
เลขเรียกBF 637 .S8 ห171 2561 v.1,158 ห337ท 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่--หัวมุมถนน = Closer than you think / รวิศ หาญอุตสาหะ
ชื่อผู้แต่งรวิศ หาญอุตสาหะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561, [2018]
เลขเรียกBF637.B4 ร167ท 2561,158.1 ร173ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา