Found: 74  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 วิธีทำให้คนอื่นชอบ / หลิว หย่ง เซิง ; ผู้แปล, ภิรมณ ประพฤติประยูร
ชื่อผู้แต่งหลิว, หย่ง เซิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทวารา, 2561.
เลขเรียกBF698.A2 ห337,158.25 ห337ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBelieve...เพราะเชื่อ ฉันจึงทำได้ / ปะการัง
ชื่อผู้แต่งปะการัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2561
เลขเรียกBF575.S39 ป111 2561,895.914 ป111บ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHappy fist เริ่มต้นที่ความสุข / พักแช-กยู, เขียน ; โชซองมิน, วาดภาพประกอบ ; วิทิยา จันทร์พันธ์, ผู้...
ชื่อผู้แต่งพัก, แช-กยู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2561
เลขเรียกBF575.ส73 พ62 2561,158.1 พ499ฮ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLook good ดูดี ชนะใจ ทำอะไรก็ชนะ / นักเขียน : อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์.
ชื่อผู้แต่งอภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอแอมเดอะเบสท์, 2561.
เลขเรียกBF723.P4 อ248 2561,158.1 อ248ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMaster of one page summary เปลี่ยนยากเป็นง่าย ด้วยการคิดบนกระดาษ 1 ใบ ที่คนญี่ปุ่นใช้ / ศุภวิทย์ ภาษ...
ชื่อผู้แต่งศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : บริษัทไอแอมเดอะเบสท์, 2561.
เลขเรียกBF481 ศ727,651.74 ศ727ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMind Map for work & study : เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การทำงาน การจดบันทึกและการจดจำด้วย Mind Map / ธ...
ชื่อผู้แต่งธราเทพ แสงทับทิม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พราว, 2561.
เลขเรียกBF431 ธ382ม 2561,153.42 ธ382พ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWake up ชะนี : ตื่นเถอะค่ะ! ชะนีขา / ผู้แต่ง : หมอตุ๊ด.
ชื่อผู้แต่งอุเทน บุญอรณะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Her, 2561.
เลขเรียกBF575.ร6 อ826 2561,ร.ส. อ826ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎ 20 ชั่วโมงแรก = The first 20 hours / Josh Kaufman ; วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งคอฟแมน, จอช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561.
เลขเรียกBF378.E94 ค186 2561,153.15 ค186ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎ 30 ข้อ เปลี่ยนวิธีคิดและชีวิต จากคนธรรมดา ให้กลายเป็น "ผู้ชนะ" / Bodo Schafer, ผู้เขียน ; เจนจิรา...
ชื่อผู้แต่งเชฟเฟอร์, โบโด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บี มีเดีย กรุ๊ป, 2561.
เลขเรียกBF637.S8 ช714 2561,153.85 ช713ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎข้อนึงของความสัมพันธ์ / คิดมาก เขียน ;Pahn ถ่ายภาพ.
ชื่อผู้แต่งคิดมาก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2561.
เลขเรียกBF575.S39 ค439 2561,089.95911 �432�
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาพย์ปาติโมกข์ : ศีล 227 ข้อของภิกษุสงฆ์ สำนวนอีสาน ฉบับอักษรธรรมอีสาน อักษรไทยน้อย และอักษรไทยปัจจุ...
ชื่อผู้แต่งบุญชู ภูศรี.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561.
เลขเรียกBQ4150 บ436 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า / คณะกรรมการวิชาการคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า ศูนย์วิชาบ...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการวิชาการคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561.
เลขเรียกBF 408 ก445,153.42 ค123ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอบคุณที่ไม่เพอร์เฟกต์ / ผู้เขียน : อู่จื้อหง ; ผู้แปล : เพ็ญศิริ รัตนศรี.
ชื่อผู้แต่งอู่จื้อหง.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วารา พับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียกBF637.C5 อ868 2561,158.1 อ868ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนคิดบวก : ชีวิตสะดุด แต่ก็สุขต่อเนื่อง / วี.ศิริ.
ชื่อผู้แต่งวี.ศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นคิด, 2561.
เลขเรียกBF441 ว811 2561,158 ว811ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา