Found: 320  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดถึงสวนโมกข์ / ส. ธโนฆาภรณ์.
ชื่อผู้แต่งส. ธโนฆาภรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่องศยาม, 2556.
เลขเรียกBQ6337.S9 ส112ค,294.308 ส11ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดให้เป็น...เดี๋ยวเห็นเอง / สิริวรุณ.
ชื่อผู้แต่งสิริวรุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2555.
เลขเรียกBQ4195 ส6ค 2555,294.3444 ส237ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณธรรมของครู / ผกา สัตยธรรม.
ชื่อผู้แต่งผกา สัตยธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกBQ5480.ท9 ผ26 2550,174.9372 ผ11ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณธรรมนำชีวิต พลิกวิกฤตเป็นโอกาส / ขจัดภัย บุรุษพัฒน์
ชื่อผู้แต่งขจัดภัย บุรุษพัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานบัณฑิต, 2556
เลขเรียกBJ1518 ข137 2555,158.1 ข1211ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ไม่มีขาย สังคมไทยจะมีได้ต้องช่วยกัน / บรรณาธิการ มานิจ สุขสมจิตร, สุวันชัย แสงสุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2556.
เลขเรียกBJ1185 ค622,170 ค121ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
..more
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณานุคุณไตรภาค / ธงทอง จันทรางศุ, ชัชพล ไชยพร และพิเศษ สอาดเย็น.
ชื่อผู้แต่งธงทอง จันทรางศุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.ซี. พริ้นแอนด์แพค, 2555.
เลขเรียกBQ4350 ธ129 2555,291.43 ล512ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสร้างโชคดี = The book of luck / โดยHeather Summers and Anne Watson ; แปลและเรียบเรีย...
ชื่อผู้แต่งซัมเมอรส์, ฮีทเทอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550.
เลขเรียกBF637.S8 ซ64,158 ซ149ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเลือกคู่แท้ด้วยตัวเอง / จุฑามาศ ณ สงขลา ; [บรรณาธิการ : ธีญาภัทร์ ฟองไชย์]
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ ณ สงขลา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผาอักษร, 2546.
เลขเรียกBF1729.L6 จ73 2546,133.5864677 จ34ค 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฆราวาสบรรลุธรรม 2 / อัจฉราวดี วงศ์สกล
ชื่อผู้แต่งอัจฉราวดี วงศ์สกล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต, 2560.
เลขเรียกBQ5630.V5 อ513,294.3442 อ513ฆ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุของวิละภาเคทะระเรื่องคณะทูตลังกาเข้ามาประเทศสยามและสยามูปทสัมปทาจดหมายเหตุเรื่องประดิษฐานพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2556.
เลขเรียกBQ356 จ131,294.309593 จ14
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยศาสตร์ : ปรัชญาจริยะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา / จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์
ชื่อผู้แต่งจำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกBJ1725 จ374 2557,174.937 จ374จป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยศึกษาและการพัฒนาประเทศ / ละออ การุณยะวนิช.
ชื่อผู้แต่งละออ การุณยะวณิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร.พ.ตำรวจ, 2520.
เลขเรียกBJ1289 Thai 19 2520,370.114 ล71จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจักรวาลในถ้วยชา : The universe in a tea cup / ว. วชิรเมธี ; เกษลักษณ์ หาราชัย, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งว. วชิรเมธี
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิชชายาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์, 2555
เลขเรียกBQ 4570 .M34 ว11 2555,294.308 ว111จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากแดนพุทธภูมิสู่แผ่นดินสุวรรณภูมิ / กระทรวงยุติธรรม
ชื่อผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2555
เลขเรียกBV685 ก-จ 2555,294.363 จ291
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจาริกบนผืนโลก : บทสนทนาระหว่างสาทิศ กุมาร กับเอชัน เดราวี และมายา กุมาร มิตเชลล์ สาทิศ กุมาร, เข...
ชื่อผู้แต่งสาทิศ กุมาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2556.
เลขเรียกBQ6450.I4 ส63,203.51 ส635จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา