Found: 320  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธกับเศรษฐกิจสีเขียว / จัดทำโดย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ, 2555
เลขเรียกBQ4570.L5 ก494,338.9 ส784ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม / นงลักษณ์ วิรัชชัย, ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ, ศจีมาศ ณ วิเชียร...
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ วิรัชชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2551.
เลขเรียกBJ66 น24,170 น149กข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสวดมนต์ การสวดมนต์ข้ามปีและความสุขของพุทธศาสนิกชนไทย = Prayers, New Year''s prayers and happines...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
เลขเรียกBQ5631 ก64,294.313 ก641 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจและสังเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม / นงลักษณ์ วิรัชชัย, ศจีมาจ ณ วิเชียร, พิศมัย อรทัย.
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ วิรัชชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2551.
เลขเรียกBJ1638.ท9 น24,170 น149ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเจรจาต่อรอง = Negotiation [Text] ไมเคิล วัตกินส์; ไพโรจน์ บาลัน, ผู้แปล
ชื่อผู้แต่งวัตกินส์, ไมเคิล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เอ็กซเปอร์เน็ท 2554
เลขเรียกBF637.N4 ว417 2554,658.4052 ว214ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จ = Successful negotiation / วารินทร์ สินสูงสุด, ประชุม โพธิกุล.
ชื่อผู้แต่งวารินทร์ สินสูงสุด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายใจ, 2543.
เลขเรียกBF 637.N4 ว483ก 2543,658.405 ว27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเดินทางของวิญญาณ = The Journey of the soul / เขียนเรื่องและภาพประกอบโดย วิคตอเรีย โจนส์.
ชื่อผู้แต่งโจนส์, วิคตอเรีย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิราธาสวามี สัตสัง ปียาส, 2548.
เลขเรียกBT963 .จ93 2548,211 จ93ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลงเปลี่ยนขับเคลื่อนความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (วิธีการก้าวข้าม - transcend method) / โยฮัน กัลตุ...
ชื่อผู้แต่งกัลตุง, โยฮัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2550.
เลขเรียกBF637.ข63 ก63 2550,303.69 ก396ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม = Group counseling / โดย กาญจนา ไชยพันธุ์
ชื่อผู้แต่งกาญจนา ไชยพันธุ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โอเดียนสโตร์, 2549.
เลขเรียกBF637.C6 ก425 2549,158.35 ก425ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนทุกคนจะถูกลืม / กษิดิศ อนันทนาธร text
ชื่อผู้แต่งกษิดิศ อนันทนาธร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560
เลขเรียกB63 ก333ค 2560,320.01 ก333ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนเก่งสร้างได้ อารยโมเดล สมรรถนะ KSL31220 / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2559
เลขเรียกBF637.S8 ก-ค 2559,155.25 ก768ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคมปัญญา ปรัชญาจีนสอนให้เป็นมังกร / ทศ คณนาพร.
ชื่อผู้แต่งทศ คณนาพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปี้บุ๊ค, 2555.
เลขเรียกB126 .ท52 2555,ย 930 ค36ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความขัดแย้งการบริหารเพื่อความสร้างสรรค์ / เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์.
ชื่อผู้แต่งเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตะเกียง, 2534.
เลขเรียกBF503 ส57ค 2534,658.314 ส925ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคลาดเคลื่อนของนักวิชาการไทยเกี่ยวกับประวัติและคำสอนของศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี, 2559
เลขเรียกBP75.22 ค 2559,297 ค181ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจริงที่โลกต้องรู้ / จอห์น อาร์ ครอส ; ผู้แปล, ประพันธ์ พิพัฒน์มหกิจ หน่อราช, ธารา นิมมานเหมินทร...
ชื่อผู้แต่งครอส, จอห์น อาร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ธรรมศักดิ์ สุเมตติกุล, [2556]
เลขเรียกBS315.S5 ค157 2556,220 ค179ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา