Found: 320  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อิสลาม เล่ม 1 = The history of Islam vol.1 / อักบัร ชาห์ นะญีบอะบาดี ; แปลโดย บรรจง บ...
ชื่อผู้แต่งอักบัร ชาห์ นะญีบอะบาดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศุูนย์หนังสืออิสลาม, 2556
เลขเรียกBP50. อ62 2556,297.09 อ466ป 2556
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาการศึกษา / วิทย์ วิศทเวทย์
ชื่อผู้แต่งวิทย์ วิศทเวทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกB53 ว579,370.1 ว346ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม / วิทยากร เชียงกูล.
ชื่อผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธาร, 2555.
เลขเรียกB65 .ว632 2555,320.01 ว346ป 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาการเมืองเบื้องต้น : บทวิเคราะห์โสเกรตีส / สมบัติ จันทรวงศ์
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จันทรวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2550.
เลขเรียกB317 ส254,183.2 ส18ป 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาหลังนวยุค / โดย วิเศษ แสงกาญจนวนิช.
ชื่อผู้แต่งวิเศษ แสงกาญจนวนิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกB831.2 .ว66 2549,100 ว75ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรับลุค เปลี่ยนบุคลิก / วรวรรณา จิลลานนท์.
ชื่อผู้แต่งวรวรรณา จิลลานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2550.
เลขเรียกBF698 ว45,155.25 ว17ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปริวรรตคัมภีร์ล้านนา / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สุทินการพิมพ์ (2524), 2553
เลขเรียกBQ4165 ป462 2553,294.32 ป17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปริศนาสอนธรรม / สิงหเสนเถระ, รวบรวม ; อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์ แปล-เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกBQ4190 ป466,398.22 ป466 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญญาญาณ : การรู้ที่อยู่ "นอกเหตุเหนือผล" = Intuition : knowing beyond logic / OSHO ; ประพนธ์ ผาสุขย...
ชื่อผู้แต่งโอโซ่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2555
เลขเรียกBF431 อ-ป 2555,153.42 อ898ป 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผิดที่ไม่รู้ / ดังตฤณ.
ชื่อผู้แต่งดังตฤณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฮาวฟาร์, 2553.
เลขเรียกBQ5495 ด62,294.341 ด112ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้สละโลก : ธรรมนิยายอิงชีวประวัติในสมัยพุทธกาล / วศิน อินทสระ.
ชื่อผู้แต่งวศิน อินทสระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ์, 2557.
เลขเรียกBQ900 ว5ผ 2557,294.34 ว357ผ7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิงห้ามเข้า : จารีตและความเชื่อที่ต้องอธิบาย / จิตติมา ภาณุเตชะ, ณัฐยา บุญภักดี, บรรณาธิการ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.), 2548
เลขเรียกBQ4570.W6 ผ7 2548,305.42 ผ749ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิงใต้ร่มกาสาวพัสตร์ / กาญจนา สุทธิกุล
ชื่อผู้แต่งกาญจนา สุทธิกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : กองทุนสหายธรรม, 2557.
เลขเรียกBQ6150 ก427ผ,294.3641 ก425ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา