Found: 75  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสงครามของบุช / โดย บ๊อบ วูดวาร์ด ; สุวรรณา กุลเนตุ ... แปลและเรียบเรียง ; [กองบรรณาธิการ สุชาดา อึ้...
ชื่อผู้แต่งวูดวาร์ด, บ๊อบ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เอ.อาร์.บิซิเนสเพรส, 2547.
เลขเรียกE903.3 ว888,973.931 ว414ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสหรัฐอเมริกา / แปลโดย สมกมล ไชยเวช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2540
เลขเรียกE178.6 ส556 2540,917.3 ห15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องรอยเท้าในหิมะ = Footprints in the snow / Kenjiro Todutomi เขียนเป็นภาษ...
ชื่อผู้แต่งโตกุโตมิ, เคนจิโร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2536.
เลขเรียกE ต862ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยชุดความรู้เรื่องพระไตรปิฎกเรื่อง นิทานชาดก เล่ม 2 ระดั...
ชื่อผู้แต่งจำรัส ดวงธิสาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2535.
เลขเรียกLB1584 จ364 ล.2,E จ364น
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเสริมประสบการณ์ตามความต้องการของท้องถิ่น เขตการศึกษา 1 ประเพณีไทยรามัญในจังหวัดสมุทรสาคร กน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพน : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2539.
เลขเรียกDS570.M6 ป332,E ก615ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเสริมประสบการณ์ตามความต้องการของท้องถิ่น เขตการศึกษา 6 : อยากกลับบ้าน "ลพบุรี" / ประยุกต์ โ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ, 2539.
เลขเรียกDS589.ล112 ห146,E ก615อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเสริมประสบการณ์ตามความต้องการของท้องถิ่นเขตการศึกษา 5 ลุงเล่าขานตำนานเมืองสิงห์ / น้ำอ้อย แส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2539.
เลขเรียกDS589.ก422 ล621,E ก615ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหน้าต่างสู่โลกกว้าง สหรัฐเมริกา / เมวิตา วงศ์วิเชียรชัย, ผู้แปล ; อุทัยวรรณ วิสุทธากุล, บรรณาธิการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2558.
เลขเรียกE169.1 ส461,917.3 ส461 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอเมริกา : อเมริกาเหนือ ลาติน อเมริกา / ธนู แก้วโอภาส.
ชื่อผู้แต่งธนู แก้วโอภาส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชาติเศรษฐกิจ, 2536.
เลขเรียกE18 .ธ35,970 ธ154อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเงินพดด้วง / สดับ ธีรบุตร.
ชื่อผู้แต่งสดับ ธีระบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2524.
เลขเรียกHG1250.55.Z8 ส34 2524,E 390.09593 ส-ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา