Found: 194  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ภาพถ่ายแห่งความทรงจำ" : ประมวลภาพความอาลัย จากดวงใจประชาราษฏร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล, 2561, [2018]
เลขเรียกDS586 ภ456 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คน ร้อย เรื่องเล่า "ชาวศาลายา" / อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561, [2018]
เลขเรียกDS589.N3 ร192 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2310 กรุงธนบุรีผงาด / สุเจน กรรพฤทธิ์.
ชื่อผู้แต่งสุเจน กรรพฤทธิ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วิริยะธุรกิจ, 2561.
เลขเรียกDS579.1 ส755 2561,959.3024 ส755ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปราสาทขอมในเมืองพระนคร / ภภพพล จันทร์วัฒนกุล.
ชื่อผู้แต่งภภพพล จันทร์วัฒนกุล.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เมืองโบราณ, 2561.
เลขเรียกDS554.62 .ภ43 2561
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 คน 4 คม : ความคิด ความฝัน แรงบันดาลใจ / สุภาดา วิจักรชัยวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสุภาดา วิจักรชัยวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
เลขเรียกDS578.3 ส246 2561,158 ส837ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 คำสอนพระราชา ทวยราษฎร์น้อมรำลึก : WE LOVE KING BHUMIBOL.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา, 2561.
เลขเรียกDS586 จ688 2561,895.915 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 ปี วันสันติภาพไทย ผู้ปิดทองใต้ฐานพระ / กษิดิศ อนันทนาธร, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2561.
เลขเรียกD 754 .T5 จ54ก 2561,327.172 ว436 2561 22
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 มงคลแห่งชีวิต ในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 84 ปี อุกฤษ มงคลนาวิน 10 มีนาคม พ.ศ. 2561 / บรรณาธิการ : มณฑินี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียกDS 578.32 .อ41 ก516 2561
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCall me Oppa / ทัชระ ล่องประเสริฐ, ปรุงโอปป้า [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งทัชระ ล่องประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บันลือ พับลิเคชั่นส์, 2561.
เลขเรียกDS902 .ป47 2561,951.9 ท371ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEBC 48 เอเวอเรสต์เสี่ยงทาย / ณัฐวัฒน์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งณัฐวัฒน์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บันลือ พับลิเคชั่นส์, 2561.
เลขเรียกDS495.8.อ75 ณ63 2561,915.49604 ณ359อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องI love Japan / นีรชา ฟิลาทอฟ (มายเซนเซ).
ชื่อผู้แต่งนีรชา ฟิลาทอฟ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซี แอนด์ เอ็น บุ๊ค, 2561.
เลขเรียกDS812 น237 2561,495.6824 น372อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMon Mont Blanc หันซ้ายก็ภูผา หันขวาก็ภูเขา / คัมภีร์ สรวมศิริ.
ชื่อผู้แต่งคัมภีร์ สรวมศิริ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : Geek Book, 2561.
เลขเรียกDQ26 ค6ม 2561,914.94 ค262ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNagano little holiday / ปาลิดา พิมพะกร.
ชื่อผู้แต่งปาลิดา พิมพะกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไต้ฝุ่น สตูดิโอ, 2561.
เลขเรียกDS896.35 ป562 2561,915.2 ป562 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา