Found: 163  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (พ.ศ. 2540-2560) / กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.
ชื่อผู้แต่งกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, 2560.
เลขเรียกJQ 1746 ก19 2560
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี แห่งการสืบสาน ส่งเสริม สร้างสรรค์วัฒนธรรม / กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2560
เลขเรียกJQ1746.Z3วธ ก-ส 2560,306.06 ก218ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง42 ปี ส.ป.ก. สืบสานพระราชปณิธาน บนผืนดินของพ่อ / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตร...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2560
เลขเรียกJQ1746.Z3กษ ก-ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง72 ปี วันสันติภาพไทย : สยามในยามสงคราม / กษิดิศ อนันทนาธร, บรรณาธิการ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560
เลขเรียกJZ5584.T5 จ688,327.172 จ688จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง85 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี 28 มิถุนายน 2560 / สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2560
เลขเรียกJQ1746.Z3 ส-ป 2560,352.24 ส691ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง85 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี : 28 มิถุนายน 2560 / สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานปลัด
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2560].
เลขเรียกJQ1746 ส691สก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOn happiness (ว่าด้วยความสุข) : อะไรคือ ’ความสุข’- เมื่อกลไกของอำนาจอธิปไตยสั่งให้มีความสุขสู่ ’ความ...
ชื่อผู้แต่งธเนศ วงศ์ยานนาวา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมบัติ, 2560.
เลขเรียกJC 571 ธ15ว 2560,152.42 ธ285อ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกบฏบวรเดช / บุญชัย ใจเย็น
ชื่อผู้แต่งบุญชัย ใจเย็น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2560
เลขเรียกJQ1745.A7 บ-ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติโดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560 / ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ. กรมองค์การระหว่างประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการต่างประเทศ, 2560
เลขเรียกJF331 ก-ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทูตเพื่อการพัฒนา :จดหมายข่าวกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ / กรมความร่วมมือระหว...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ(tica)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ(TICA) กระทรวงการต่างประเทศ, 2560.
เลขเรียกJX 1661 ก451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารกิจการท้องถิ่นที่ดีในประเทศไทย / นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ ศศิธรเสาวภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2560.
เลขเรียกJS78 น617ก 2560,352.7344 น365ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารกิจการท้องถิ่นที่ดีในประเทศไทย / นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา.
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ ศศิธรเสาวภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560
เลขเรียกJS 7153.3 .A3 น36 2560,352.14 น365ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการบนฐานความร่วมมือ : ฐานรากนวัตกรรมท้องถิ่น = Local innovation through collaborative go...
ชื่อผู้แต่งพบสุข ช่ำชอง.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2561.
เลขเรียกJF1358.T5 พ212 2561,351 พ212ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารภาครัฐไทย : นพปฏล สุนทรนนท์ [text] ปัญหา แนวทางแก้ไข และประเด็นท้าทาย /
ชื่อผู้แต่งนพปฏล สุนทรนนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พริกหวาน, 2560.
เลขเรียกJF 1358 .T5 น16 2560,350 น172ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา