Found: 52  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อยากลืมกลับจำ" สารคดีชีวประวัติลูกสาวจอมพล ป. : ชีวิต ความผันผวน และความทรงจำของจีรวัสส์ ปันยารชุน ...
ชื่อผู้แต่งภูริ ฟูวงศ์เจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2561.
เลขเรียกCT1548.จ64 ภ74 2561,920.72 ภ678อ 2561
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจทั้งชาติ / ปานิชาติ ธัญญะผล, บรรณาธิการโครงการ ; Jenjira van der Linden, น...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561
เลขเรียกCR115.T4 ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 วิสัยทัศน์ถอดรหัสอนาคต / บรรณาธิการ อรยา เอี่ยมชื่น ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา, 2561.
เลขเรียกCT203 ป818
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้างหลังภาพ คือรักผูกพัน คือผูกพัน คือ ท่านผู้หญิงสำอางวรรณ ล่ำซำ / ครอบครัวล่ำซำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2561.
เลขเรียกCT1548.ส56 ข379
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนบันดาลใจ อ่านชีวิต อ่านความคิด พลิกวิกฤต สร้างโอกาส / สุพัตรา แซ่ลิ่ม.
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา แซ่ลิ่ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2561.
เลขเรียกCT1546 ส72,920 ส831ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือธงไตรรงค์ ธำรงไทย / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2561
เลขเรียกCR115.T5 ส-ค 2561,929.92 ค695 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตนี้เพื่อเพื่อนมนุษย์ / สมพงษ์ เจริญสุข.
ชื่อผู้แต่งสมพงษ์ เจริญสุข.
พิมพลักษณ์สงขลา : สหมิตรพัฒนาการพิมพ์, 2561.
เลขเรียกCT1548.S656 ส4ช 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตะวันออก-ตะวันตก ใครสร้างโลกสมัยใหม่ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.
ชื่อผู้แต่งเอนก เหล่าธรรมทัศน์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ, 2561.
เลขเรียกCB251 อ893 2561,909 อ893ต 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นตระกูลและสายสกุล เจ้าบ้านเจ้าเมืองไทย / กัลยา เกื้อตระกูล.
ชื่อผู้แต่งกัลยา เกื้อตระกูล.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2561.
เลขเรียกCS1254 .ก642 2561,929.7 ก398ต 2561
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นแบบเศรษฐีอเมริกัน : แอนดรูว์ คาร์เนกี้ = The autobiography of andrew carnegie and his essay the g...
ชื่อผู้แต่งคาร์เนกี้, แอนดรูว์ ค.ศ. 1835-1919.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2561.
เลขเรียกCT 814 ค27 2561,926 ค336ต 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรณีโบราณคดีของตะกอนถ้ำและเพิงผา และภูมิอากาศบรรพกาล / เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา.
ชื่อผู้แต่งเสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : แดเน็กช์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2561
เลขเรียกCC77.5 .ส735 2561,551 ส573ธ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ถวายชีวิตรักษาแผ่นดินอีสาน / ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม, บรรเจิ...
ชื่อผู้แต่งณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561
เลขเรียกCT1548.ป32 ณ362,923.2593 ณ361พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพกับพิพิธภัณฑ์ : มุมมองใหม่ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม = Intangible heritage an...
ชื่อผู้แต่งมาริเลน่า อลิวิซาโต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2561.
เลขเรียกCC135 .ม64 2561,306 อ427ม
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา