Found: 45  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
1
image
Type Book
Title7บูรพกษัตริย์ราชภักดิ์ / ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์
Imprintกรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2559.
Call NumberCT1541 จ688,923.1593 จด688 2559
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
Type Book
Title7ภูวนาถราชภักดิ์ / รงค์ ประพันธ์พงศ์
Authorรงค์ ประพันธ์พงศ์
Imprintกรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2559.
Call NumberCT1541 ร113,923.1593 ร113จ 2559
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
6
image
Type Book
Titleคนไทย บุคคลสำคัญของโลก (2505-2560) / ผู้จัดทำ วิชัย หิรัญวงศ์, สุวัฒน์ ทองธนากุล
Imprintกรุงเทพฯ : สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2559.
Call NumberCT1541 ค139,920.09593 ค159 2559
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
7
image
Type Book
Titleคริสตอฟ คาร์ล แฟร์นแบร์เกอร์ : ชาวออสเตรียคนแรกในปตานีและกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 2167-2168) = Christop C...
Imprintกรุงเทพฯ : ศูนย์ยุโรปศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
Call NumberCT203.ท9 ค46 2559
Libraryศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
Type Book
Titleคุณเปียเล่าทำงาน ปตท. 35 ปี ปี 2524 ถึง 2559 / เศรษฐศักดิ์ เอี่ยมสัมฤทธิ์
Authorเศรษฐศักดิ์ เอี่ยมสัมฤทธิ์
Imprintกรุงเทพฯ : การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, 2559.
Call NumberCT1548.ศ75 ศ868
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
image
Type Book
Titleจากดินสู่ดิน : จากลูกชาวสวน สู่การเป็นนักข่าวมือรางวัล / ศุภรา จันทร์ชิดฟ้า
Authorศุภรา จันทร์ชิดฟ้า
Imprintกรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา (โครงการจัดพิมพ์คบไฟ), 2559.
Call NumberCT1548.ศ715 ศ715,923.8 ศ715จ
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
11
image
Type Book
Titleชีวประวัติ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ฉบับย่อ) = Biography of Dr. Puey Ungphakorn (A short version) / รว...
Authorวนิดา จันทนทัศน์
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559.
Call NumberCT1548.ป49 ว169,923.3593 ป472ช 2559
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
13
image
Type Book
Titleทองหลังพระ / มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
Imprintกรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2559.
Call NumberCT1548.J4 ท322,923.8593 ท192 2559
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more