Found: 1,213  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลความเชื่อเรื่องผีปอบที่มีความสัมพันธ์กับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา : กรณีศึกษา บ้า...
ชื่อผู้แต่งกชกร โพธิหล้า.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกBF1468.ท9 ก22 2555
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบหลักปฏิบัติในศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพและเผชิญความเจ็บป่วย ...
ชื่อผู้แต่งพระมหาจำลอง ภูมิสิทธิ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศาสนาเปรียบเทียบ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555.
เลขเรียกBL65.M45 พ46 2555,613 พ358ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบสานพิธีกรรมไหว้ผีตายายบ้านคลองจิก ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / สุภารัตน์ นิ่มนวล
ชื่อผู้แต่งสุภารัตน์ นิ่มนวล
พิมพลักษณ์2555
เลขเรียกBF1472.T54 ส74 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเก็บความโกธรใส่ยุ้งฉาง / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา , 2555.
เลขเรียกBQ4570.L6 พ7ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเจริญอานาปานสติกรรมฐาน / ผู้รวบรวมเรียบเรียง พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์ ; ภาพในเล่ม ลัดดาวัลย์ ทิมาบุตร...
ชื่อผู้แต่งพระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ศิริธรรมออฟเซ็ท, 2555.
เลขเรียกBQ5630.A6 พ322ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเดินทางของก้อนเมฆ / กิติมาภรณ์ จิตราทร, ธีรภาพ โลหิตกุล.
ชื่อผู้แต่งกิติมาภรณ์ จิตราทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนห้องสมุดจำปีรัตน์ วัดชลประทานรังสฤษฎ์, 2555.
เลขเรียกBJ1578.T5 ก677
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเป็นมิตรและการเป็นศัตรูกันในอิสลาม : ซอลิฮฺ บินเฟาว์ซาน อัลเฟาว์ซาน ; แปลและเรียบเรียงโดย มาลิก...
ชื่อผู้แต่งอัลเฟาว์ซาน, ซอลิฮฺ บินเฟาว์ซาน
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : สายสัมพันธ์, 2555.
เลขเรียกBP190.5.F73 อ6ก 2555,297.2 อ117ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองของความปรารถนา / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.
ชื่อผู้แต่งไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : บ้านพิทักษ์อักษร, 2555.
เลขเรียกB2430.G784 ช97 2555,194 ช96ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองเรื่องของธรรมชาติและการเมืองเรื่องของโพธิสัตว์ / พุทธทาสภิกขุ
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิดุลยพากย์สุวมัณฑ์, 2555.
เลขเรียกBQ4570.S7 พ831ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเยียวยาหัวใจ = Healing of the heart / โดย มุฮัมมัด บินมุซัฟฟิรฺ บินฮฺเซน อัฏเฏาะวีล อัซซะฮฺรอนี ...
ชื่อผู้แต่งมุฮัมมัด บินมุซัฟฟิรฺ บินฮฺเซน อัฏเฏาะวีล อัซซะฮฺรอนี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัล อะมีน, 2555.
เลขเรียกBP134.E8 ม7ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างคุณลักษณะเด็กไทย / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2555.
เลขเรียกBJ1185.T35 พ349 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาลครั้งหนึ่ง -- ถึงกาลครั้งนั้น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านวัดมะเกลือ / อภิลักษณ์ เกษมผลกูล (บรรณาธิการ)
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 [2012]
เลขเรียกBQ6337.N3M3 ก534 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิร ดังได้สดับมา / พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช).
พิมพลักษณ์ราชบุรี : คณะศิษย์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม, 2555.
เลขเรียกBQ5780 พ334 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา