Found: 1,142  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการภารกิจของสงฆ์ กรณีศึกษา : วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อ...
ชื่อผู้แต่งพระมหาพิเชษพงศ์ ปันเงิน
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกBQ6336.T5 พ358ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบวชอยู่ที่บ้าน : หลักและวิธีปฏิบัติเพื่อการประพฤติพรหมจรรย์ / พุธททาสภิขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา , 2555.
เลขเรียกBQ6140 พ7ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองแผ่นดินโดยธรรมเป็นได้จริงหรือ / ชินสภเถระ พธ.บ 35.
ชื่อผู้แต่งชินสภเถระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2555, [2012]
เลขเรียกBQ4570.S7 ช572ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในเขตภาคเหนือตอน...
ชื่อผู้แต่งโกศล เพียสา
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกBQ5275.T5 ก961ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรุงเป็นทุกข์อย่างยิ่ง : การดับเป็นสุขอย่างยิ่ง / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา , 2555.
เลขเรียกBQ4138 พ7ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2555.
เลขเรียกBQ 5410 ก491 2555,294.315 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนา EQ = EI ความฉลาดทางอารมณ์ เชาวน์ปัญญาทางอารมณ์ / เอนก พ. อนุกุลบุตร.
ชื่อผู้แต่งเอนก พ. อนุกุลบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : อีดีเบส, 2555.
เลขเรียกBF576 อ73ก 2555,152.4 อ55ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ / อทิติ วลัญช์เพียร
ชื่อผู้แต่งอทิติ วลัญช์เพียร
พิมพลักษณ์พะเยา : จี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 2555
เลขเรียกBF723.P4 อ36 2555,155.25 อ143ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักพระพุทธศาสนาในทัศนะของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) / พระอภิเ...
ชื่อผู้แต่งพระอภิเชษฐ์ ครุธมฺโม (ศิริวัฒน์)
พิมพลักษณ์2555
เลขเรียกBQ4190 พ46 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการภาวนาด้วยพระหฤทัยพระเยซูเจ้า : จิตภาวนาแบบตะวันออกในคริสตศาสนา / Kwon Min-Ja ; พิสุทธิ์ศรี รัตตมณ...
ชื่อผู้แต่งมิน จา, กวอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, 2555, [2012]
เลขเรียกBV4815 ม576ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณค่าทางสุนทรียะในบริบททางสังคมและผลปรากฎจากสภาวะแวดล้อมของศิลปกรรมกระจกบนผนังอุโบสถ วัดมณี...
ชื่อผู้แต่งอัศวิณีย์ หวานจริง
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555.
เลขเรียกBQ4570.A72 อ579ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลความเชื่อเรื่องผีปอบที่มีความสัมพันธ์กับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา : กรณีศึกษา บ้า...
ชื่อผู้แต่งกชกร โพธิหล้า.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกBF1468.ท9 ก22 2555
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบหลักปฏิบัติในศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพและเผชิญความเจ็บป่วย ...
ชื่อผู้แต่งพระมหาจำลอง ภูมิสิทธิ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศาสนาเปรียบเทียบ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555.
เลขเรียกBL65.M45 พ46 2555,613 พ358ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบสานพิธีกรรมไหว้ผีตายายบ้านคลองจิก ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / สุภารัตน์ นิ่มนวล
ชื่อผู้แต่งสุภารัตน์ นิ่มนวล
พิมพลักษณ์2555
เลขเรียกBF1472.T54 ส74 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเก็บความโกธรใส่ยุ้งฉาง / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา , 2555.
เลขเรียกBQ4570.L6 พ7ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา