Found: 1,215  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคิดเชิงเปรียบเทียบ = Comparative thinking / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2555.
เลขเรียกBF441 ก8ก 2555,153.42 ก768ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความเครียดของประชาชนจากสถานการณ์ความไม่สงบในเขตพื้นที่ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตา...
ชื่อผู้แต่งกิติ อินทกาญจน์
พิมพลักษณ์2555
เลขเรียกBF575.S75 ก63 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดับทุกข์เป็นหน้าที่ของทุกคน / พระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ), 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2555?]
เลขเรียกBQ4235 พ334ก 2555?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำวิปัสสนา : จุดหมายและการเตรียมพร้อมสำหรับวิปัสสนา , พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา , 2555.
เลขเรียกBQ5630.V5 พ7ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการภารกิจของสงฆ์ กรณีศึกษา : วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อ...
ชื่อผู้แต่งพระมหาพิเชษพงศ์ ปันเงิน
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกBQ6336.T5 พ358ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบวชอยู่ที่บ้าน : หลักและวิธีปฏิบัติเพื่อการประพฤติพรหมจรรย์ / พุธททาสภิขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา , 2555.
เลขเรียกBQ6140 พ7ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองแผ่นดินโดยธรรมเป็นได้จริงหรือ / ชินสภเถระ พธ.บ 35.
ชื่อผู้แต่งชินสภเถระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2555, [2012]
เลขเรียกBQ4570.S7 ช572ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในเขตภาคเหนือตอน...
ชื่อผู้แต่งโกศล เพียสา
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกBQ5275.T5 ก961ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรุงเป็นทุกข์อย่างยิ่ง : การดับเป็นสุขอย่างยิ่ง / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา , 2555.
เลขเรียกBQ4138 พ7ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2555.
เลขเรียกBQ 5410 ก491 2555,294.315 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนา EQ = EI ความฉลาดทางอารมณ์ เชาวน์ปัญญาทางอารมณ์ / เอนก พ. อนุกุลบุตร.
ชื่อผู้แต่งเอนก พ. อนุกุลบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : อีดีเบส, 2555.
เลขเรียกBF576 อ73ก 2555,152.4 อ55ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธกับเศรษฐกิจสีเขียว / จัดทำโดย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ, 2555
เลขเรียกBQ4570.L5 ก494,338.9 ส784ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ / อทิติ วลัญช์เพียร
ชื่อผู้แต่งอทิติ วลัญช์เพียร
พิมพลักษณ์พะเยา : จี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 2555
เลขเรียกBF723.P4 อ36 2555,155.25 อ143ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักพระพุทธศาสนาในทัศนะของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) / พระอภิเ...
ชื่อผู้แต่งพระอภิเชษฐ์ ครุธมฺโม (ศิริวัฒน์)
พิมพลักษณ์2555
เลขเรียกBQ4190 พ46 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการภาวนาด้วยพระหฤทัยพระเยซูเจ้า : จิตภาวนาแบบตะวันออกในคริสตศาสนา / Kwon Min-Ja ; พิสุทธิ์ศรี รัตตมณ...
ชื่อผู้แต่งมิน จา, กวอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, 2555, [2012]
เลขเรียกBV4815 ม576ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา