Found: 571  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
556
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรงบันดาลใจสร้างความสดใสให้ชีวิต = Inspiration Lights Up Your Life / สิพา สิริลักษณ์
ชื่อผู้แต่งสิพา สิริลักษณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊กส์วิน, 2558
เลขเรียกBF637.ส6 ส63 2558,153.35 ส362ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
557
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยพุทธศาสนาในวรรณกรรมโลก ตะวันออกในตะวันตก - พุทธศาสนาในต่างแดน / พรสรรค์ วัฒนางกูร, ฮายน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยพุทธศาสนาในวรรณกรรมโลก โครงการในแผนพัฒนาวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกBQ266 ต261 2558,ส.ร. 294.3 ค872
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศิลปากร
558
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกต้องเห็น / พลอย เซ่
ชื่อผู้แต่งพลอย เซ่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สต็อคทูมอร์โรว์, 2558.
เลขเรียกBF408 พ451ล 2558,158.1 พ451ล 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
559
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกและชีวิตในพุทธธรรม / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) 2456-2556.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศิษยานุศิษย์, 2558.
เลขเรียกBQ4570.L5 ส228 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
561
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโสเกรตีสรำลึก / สมบัติ จันทรวงศ์, แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คบไฟ , 2558.
เลขเรียกB317 .ส432 2558,183.2 ซ533ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
562
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโหราศาสตร์ในวรรณคดี / เทพย์ สาริกบุตร
ชื่อผู้แต่งเทพย์ สาริกบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บูรพาสาสน์ (1991), 2558.
เลขเรียกBF1708.ท9 ท73 2558,133.5 ท84ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
565
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในแสงแดด มีดวงดาว / หนุ่มเมืองจันท์
ชื่อผู้แต่งหนุ่มเมืองจันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
เลขเรียกBF637.S8 ห-น 2558,089.95911 ห161น 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
566
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่ต้องลาออกก็ประสบความสำเร็จได้ : 50 เคล็ดลับของยอดมนุษย์เงินเดือน / ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง.
ชื่อผู้แต่งณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มายเบสท์บุคส์, 2558.
เลขเรียกBF637.S8 ณ213 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
568
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่เห็นตถาคต / พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต
พิมพลักษณ์ราชบุรี : มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต, 2558.
เลขเรียกBQ4190 .ส23 2558,294.3444 พ418ม 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา