Found: 21  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ศึกษาสิ่งของเข้าใจผู้คน" 30 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ / บรรณาธิการ, พจนก กาญจนจันทร
พิมพลักษณ์[ปทุมธานี] : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
เลขเรียกAM79.T5 ศ631 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 ร้อยพันจงรักภักดี 9 จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม / ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ชื่อผู้แต่งยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินเตอร์แพค, 2560.
เลขเรียกAC159 ย177ก,923.1593 ย177ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGlobal change 3 / วรากรณ์ สามโกเศศ
ชื่อผู้แต่งวรากรณ์ สามโกเศศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส, 2560
เลขเรียกAC159 ว-ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWild side ในนามของธรรมชาติ / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2560
เลขเรียกAC159 ว-ว 2560,333.72 ว426ว 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระจกหกด้าน / จุฬาพิช มณีวงค์.
ชื่อผู้แต่งจุฬาพิช มณีวงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกAG 171 จ49 2560,089.95911 จ679ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความฝันของฉันทนา / จันทรา รัศมีทอง
ชื่อผู้แต่งจันทรา รัศมีทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2560
เลขเรียกAC159 จ279ค 2560,895.914 จ1154ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตผิดได้ / หนุ่มเมืองจันทร์.
ชื่อผู้แต่งหนุ่มเมืองจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2560.
เลขเรียกAC159 ห15422 2560,152.44 ห154ช 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ 2017 แกะปมแก้ปัญหางานการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไทย 2-3 สิงหาคม 2560...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2560.
เลขเรียกAM151 บ125 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรีชาวิทรรศน์ : ปรีชา ช้างขวัญยืน [text] มุมมองมนุษยศาสตร์ สังคม และการศึกษา /
ชื่อผู้แต่งปรีชา ช้างขวัญยืน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกAZ 101 ป17 2560,300 ป467ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมเรื่องลี้ลับรอบโลก อารยธรรมที่สาบสูญและวัตถุลึกลับข้ามเวลา = Gakken mystery hyakka 3kan / สำนัก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2560.
เลขเรียกAC 158 ร157,089.9591 ร157 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรามราชย์ : ธรรมาภิบาล = Cosmic Administrator / พุทธจรัล พุทธจรัล text
ชื่อผู้แต่งพุทธจรัล พุทธจรัล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ครองช่าง, 2560
เลขเรียกAC159 พ-ร 2560,294.32 พ829ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวชิรญาณวิเศษ / มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2560
เลขเรียกAC159 ม-ว 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวินทร์-วินทร์ situation / วินทร์ เลียววาริณ
ชื่อผู้แต่งวินทร์ เลียววาริณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 113, 2560
เลขเรียกAC159 ว6ว 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารพันของสะสม / จิราภรณ์ อรัณยะนาค.
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ อรัณยะนาค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, [2560?].
เลขเรียกAM378 จ6ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ๋อ! มันเป็นอย่างนี้นี่เอง / เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์
ชื่อผู้แต่งเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2560
เลขเรียกAC158 จ-อ 2560,030 จ755อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา