Found: 41  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
1
image
Type Book
Title100 ปี รางวัลธรรมาภิบาล ดีเด่นแห่งปี 2558 /.
Imprintกรุงเทพฯ : สถาบันป๋วย อึ้งภากรณ์, 2558.
Call NumberAS 935 ห159 2558
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
image
Type Book
Title100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับนักสำรวจ / ฟิโอนา แม็กโดนัลด์ ; แปล: ศรรวริศา เมฆไพบูลย์.
Authorแม็กโดนัลด์, ฟิโอนา.
Imprintกรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 255.
Call NumberAC158 ร193ก ล.13
Libraryมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
Type Book
Title100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม / จินนี จอห์นสัน ; แปล: ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.
Authorจอห์นสัน, จินนี.
Imprintกรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 255.
Call NumberAC158 ร193ก ล.10
Libraryมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
Type Book
Title100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอียิปต์โบราณ = 100 Things you should know about Ancient Egypt / เจน วอล์ค...
Authorวอล์คเกอร์, เจน.
Imprintกรุงเทพฯ: อัมรินทร์คอมิกส์, 2558.
Call NumberAC158 ร193ก ล.8,923 ว366ร
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
7
image
Type Book
Title100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเรืออับปาง / ฟิโอนา แม็กโดนัลด์ ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต แปล.
Authorแม็กโดนัลด์, ฟิโอนา.
Imprintกรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 255.
Call NumberAC158 ร193ก ล.27
Libraryมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
Type Book
Title80 ปี ราชบัณฑิตยสถาน / สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
Authorราชบัณฑิตยสถาน
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2558, [2015]
Call NumberAS494.A2 ร419จ 2558,อ352.745 ส691ป 2558
Libraryมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10
image
Type Book
TitleGlobal chang / วราภรณ์ สามโกเศศ.
Authorวราภรณ์ สามโกเศศ.
Imprintกรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิเคชั่น, 2558.
Call NumberAC159 ว4ก 2558,303.4 ว296ก 2558
Libraryมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
11
image
Type Book
TitleGlobal change. เล่ม 2 / วรากรณ์ สามโกเศศ
Authorวรากรณ์ สามโกเศศ
Imprintกรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์, 2558
Call NumberAC159 ว4ก 2558,303.4 ว296ก 2558 ล.2
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
Type Book
TitleLessons of life บทเ(ก)รียนของชีวิต / หนูวานี เวคอัพ, นามแฝง
Authorกุลวาณี อาบีดีน
Imprintกรุงเทพฯ : ออฟเซ็ท, 2558, [2015]
Call NumberAC159 ก728ล 2558
Libraryมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
Type Book
Titleการจัดการพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ จังหวัดสมุทรสงคราม / จรรยา อมรพิพัฒนานนท์.
Authorจรรยา อมรพิพัฒนานนท์.
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
Call NumberAM79.ท9 จ44 2558
Libraryศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
Type Book
Titleการจัดสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม : นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา / สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภั...
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. สถาบันอยุธยาศึกษา
Imprintพระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัย, 2558
Call NumberArc 016.1 ม246ก 2558
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
15
image
Type Book
Titleการดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ / จิราภรณ์ อรัณยะนาค
Authorจิราภรณ์ อรัณยะนาค
Imprintกรุงเทพฯ : ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, [2558]
Call NumberAM111 จ535,069.53 จ535ก
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more