Found: 29  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12+1 ปริศนาท้าทายโลก = 12+1 Mysteries of the world / ดาณุภา ไชยพรธรรม : เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งดาณุภา ไชยพรธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, 2557.
เลขเรียกAC158 ด382 2557,089 ด382ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 ร้อยพันความรู้คิด จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม / โดย ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ชื่อผู้แต่งยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แลททิซเวิร์ค, 2557
เลขเรียกAC 159 ย194ห 2557,158.3 ย177ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNightmare before 29 / พัดชา เอนกอายุวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งพัดชา เอนกอายุวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บันบุ๊คส์, 2557.
เลขเรียกAC159 พ541 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai Don't Know เค้าไม่ได้โง่...แค่ไม่รู้ / ทัช อะโมเม็นท์.
ชื่อผู้แต่งทัช อะโมเม็นท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นมะนาว. 2557.
เลขเรียกAC158 ท936 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวไกลในโลกกว้าง : รวมเล่มบทความรายการ / สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา, [2557?]
เลขเรียกAC158 ก535,089.9591 ก535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคลาสสิคโจ๊ก = Classic jokes / ชำมะนาด จันทร์เผือก, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วงศ์สว่างพับลิชชิง, 2557
เลขเรียกAC159 ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคือลมหายใจ ไม่ใช่อากาศ (ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ ลำดับที่ 23) / หนุ่มเมืองจันท์.
ชื่อผู้แต่งหนุ่มเมืองจันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2557.
เลขเรียกAC159 �159�,808.84 ห161ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร / กระทรวงวัฒนธรรม [text]
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977), 2557.
เลขเรียกAM101.ก65 พ65 2557,720.9593 ก218น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลคำให้สัมภาษณ์ของ ฯพณฯ ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ= Collected interview...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการต่างประเทศ, [2557].
เลขเรียกAC 158 ป349 [2557]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์กับสังคม : รวมเล่มบทความรายการ / สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา, [2557?]
เลขเรียกAC158 ม173,301 ม173
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ : สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจนและความเป็นธรรมในสังคม ปีที่ 4 /...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557, [2014]
เลขเรียกAC159 ร156 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องโครงการวิจัยรูปแบบและแนวโน้มของพิพิธภัณฑ์ชั้นนำในเอเชียอีกหนึ่งทศวรรษหน้าหัวข...
ชื่อผู้แต่งชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.ท.], 2557.
เลขเรียกAM71 .ช65 2557
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี ... / สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน).
ชื่อผู้แต่งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2557-].
เลขเรียกAS 494 .A1 ส218
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวชิรญาณ / มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2557
เลขเรียกAC159 ม-ว 2557,089.95911 ว123 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา